• Základná škola

     • O našej škole

     •  

         História školy sa začala písať 1. septembra 1991.

                 Hlavná profilácia školy

      1.Katolícke náboženstvo od 1. ročníka ( 2 hodiny týždenne)

      2.Anglický jazyk od 1. ročníka

      3.Druhý cudzí jazyk od 6.ročníka

      4.Rozšírené vyučovanie  anglického jazyka, matematiky a informatiky  na 2.stupni

      5.Triedy s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy – športové triedy zamerané na futbal, florbal,  hokejbal a atletiku

       

              Škola ponúka:

      1. Výchovu a vzdelávanie v kresťanskom duchu

      2. Mladý dynamický kolektív učiteľov a vychovávateľov, ktorý sa nebojí výziev

      3. Rodinnú atmosféru založenú na vzťahoch medzi deťmi, učiteľmi a rodičmi

      4. Elektronická komunikácia s rodičmi

      5. Pokojné školské prostredie

      6. Oplotený areál, celé vyučovanie v jednej budove, ktorá je uzamknutá počas vyučovania

      7. Integráciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

      8. Pomoc asistentov učiteľa pre žiakov

      9. Pomoc inkluzívneho tímu, ktorý tvorí školský špeciálny pedagóg,  školský psychológ a asistenti učiteľa

      10. Plná kvalifikovanosť učiteľov

      11. Zážitkové učenie formou množstva školských projektov

      12. Zapájanie sa do rozvojových projektov, predmetových olympiád, jazykových, výtvarných a súťaží,

            kde získavame popredné umiestnenia

      13. IQ olympiáda, I Bobor, , , ,

      14. Práca s nadanými žiakmi, príprava na Testovanie 5, Testovanie 9 a prijímacie skúšky na stredné školy

      15. Multimediálne učebne s interaktívnymi tabuľami

      16. Tabletová učebňa

      17. Internetové WiFi pripojenie v celej škole

      18. Nové voliteľné vyučovacie predmety – varenie, konverzácia z anglického jazyka, anglický jazyk

          v praxi, čítanie s porozumením,  . . .

      19. Dobré materiálno-technické podmienky, ktoré sa neustále vylepšujú

      20. Možnosť pracovať v záujmových krúžkoch

      21. Školský klub detí od 645 hod. do 1630 hod. so zaujímavými činnosťami – hravé pečenie,

          návšteva knižnice, exkurzie, športové pohybové aktivity, dramatická výchova, tanečný krúžok

      22. Kvalitné stravovanie v školskej jedálni

      23. Projekty Školské ovocie, Mlieko pre školy

      24. Plavecký kurz pre žiakov 3.ročníka

      25. Škola v prírode pre žiakov 4.ročníka

      26. Plavecký kurz pre žiakov 7.ročníka