• O projekte

     • Spolu to dokážeme v ZŠ s MŠ Cyrila a metoda, Stará Ľubovňa

     •  

       

      Názov projektu:

      Spolu to dokážeme v ZŠ s MS Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa

       

      Názov operačného programu:

      Ľudské zdroje

       

      Kód vyzvania a ITMS2014+ kód projektu:

      OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

      312011J105

       

      Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa:

      Vzdelávanie

      -Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy

      -Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

       

      Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj):

      Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Prešovský kraj

       

      Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu):

      01.09.2018  - 31.08.2021

       

      Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt,  telefón, fax, e-mail, webová stránka):

      Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda

      Štúrova č. 3, 064 01 Stará ľubovňa

      Ing. Monika MANÍKOVÁ

      +421 917 927 561

      e-mail -  riaditel@zscmsl.sk

      Web - https://zscmsl.edupage.org/

       

      Ciele projektu:

      Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť  výsledky a kompetencie detí a žiakov

       

      Cieľové skupiny:

      Žiaci základnej školy vrátane žiakov so ŠVVP

       

      Stručný opis projektu:

      1. Ciele

      Činnosť pedagogických asistentov:

      - vo výchovno-vzdelávacom procese - spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, uľahčovanie adaptácie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na nové učebné prostredie, dozor počas prestávok, sprevádzanie žiakov mimo triedy, pomáhanie pri príprave učebných pomôcok

      - v práci so žiakmi vo voľnočasových aktivitách - priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít, návšteva historických, kultúrnych pamiatok, zabezpečovanie účasti na spoločenských aktivitách, organizovanie spoločenských podujatí s rodičmi

      - v spolupráci s rodinou - návšteva rodiny, organizovanie stretnutí a spolupráca s rodičmi, spoznávanie rodinného prostredia, sociálnych pomerov, záujmov rodičov a dieťaťa

      Činnosť školského špeciálneho pedagóga:

      • poskytovanie špeciálnopedagogického servisu žiakom so ŠVVP
      • individuálna špeciálnopedagogická starostlivosť a reedukácia žiakov so ŠVVP
      • spolupráca s rodičmi, s pedagogickopsychologickou poradňou, so špeciálno-pedagogickou poradňou, s riaditeľkou školy, zástupcami školy, výchovnou poradkyňou,  konzultácie s vyučujúcimi a triednymi učiteľmi,  vychovávateľkami s školskom klube detí
      • priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami, individuálne konzultácie podľa vopred stanoveného rozvrhu v rozpätí 12 vyučovacie hodiny týždenne
      • podieľanie sa na vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho programu, individuálnych vzdelávacích plánov žiakov so ŠVVP, metodické usmerňovanie rodičov a učiteľov
      • kompletizácia povinnej dokumentácie žiaka – zakladanie, vedenie, triedenie a aktualizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so ŠVVP
      • zhromažďovanie metodických materiálov, zabezpečovanie pomôcok pre prácu so žiakmi so ŠVVP

      Činnosť školského psychológa :

      • poskytuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
      • bude sa aktívne podieľať na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti ZŠ a centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie a iné činnosti podľa náplne
      1. Plánované aktivity
      • činnosť troch pedagogických asistentov učiteľa zameraná na vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovnovzdelávacom procese
      • aktivity na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie žiakov so ŠVVP a ostatnými žiakmi, s ohľadom na žiakov pochádzajúcich z MRK
      • aktivity školského špeciálneho pedagóga zamerané na odborné činnosti v rámci špeciálno-pedagogickej diagnostiky, poradenstva, konzultácie so zákonnými zástupcami žiakov a s pedagogickými zamestnancami školy
      • aktivity školského psychológa zamerané na odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom so zreteľom na výchovu a vzdelávanie

       

      Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné plánované aktivity

      Publicitu projektu budeme zabezpečovať v zmysle manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014 – 2020)

      • Inzerát o začatí realizácie projektu bude uverejnený v regionálnom denníku a  www.zscmsl.sk
      • Fotodokumentácia a priebežné informácie o realizácii jednotlivých aktivít projektu na www.zscmsl.sk

       

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore:

       

       

       

       

   • Kontakt

    • ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda
    • Riaditeľka : +421 917 927 561, riaditel@zscmsl.sk
    • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
     06401 Stará Ľubovňa
     Slovakia
    • IČO 42088917
    • DIČ 2022878055
    • http://zscmsl.edupage.org/
    • zástupca riaditeľky +421 915 673 741, zastupca@zscmsl.sk
    • Zástupkyňa MŠ: +421 911 874 004, zastupcams@zscmsl.sk
    • Vedúca jedálne: +421 910 672 303, kuchyna@zscmsl.sk
    • Sekretariát: 052 23 884 01, sekretariat@zscmsl.sk
   • Prihlásenie