• Dokumenty

     • Ak chcete vedieť viac . . .

     •  

               V školskom roku 2020/2021 otvárame športovú triedu s rozšírenou TSV pre žiakov 5. ročníka základnej školy so zameraním na  atletiku, gymnastiku, frolbal,  hokejbal, volejbal,  športové hry a pohybové hry

                  Zriadenie triedy sa riadi § 103 - 106 z. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                  Športová trieda je určená pre športovo talentovaných žiakov, v ktorej je systematická športová príprava súčasťou vyučovania. Činnosť v danej triede je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre konkrétne športové odvetvie a zvyšovanie ich športovej výkonnosti.

                  Do športovej triedy sa prijímajú žiaci 4. ročníka po overení špeciálnych zručností, schopností a nadania.

                  V športových triedach sa vyučuje podľa upraveného učebného plánu základnej školy. Predmet športová príprava sa vyučuje podľa osobitných učebných osnov.  So žiakmi pracuje kvalifikovaný učiteľ športovej prípravy.

      Čo čaká žiaka športovej triedy :

      • všestranná príprava v rámci športovej prípravy,
      • upravený rozvrh hodín so zameraním na športovú prípravu v rozsahu 2 + 3 hodiny týždenne,
      • získanie špeciálnych zručností, kompenzačné cvičenia a posilňovanie svalov,
      •  rovnaký počet hodín vyučovania anglického jazyka v porovnaní s klasickou triedou,
      • starostlivosť o zdravý vývin žiakov – školský mliečny a ovocný program,
      • prezentácia výsledkov a aktivít na web stránke školy,

      Podmienky pre prijatie do športovej triedy  :

      1. Úspešné zvládnutie testov na overenie špeciálnych zručností, schopností a nadania.
      2. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.
      3. Prihláška a súhlas rodičov o zaradením žiaka do športovej triedy.
      4. Dobrý prospech v I. polroku 4.ročníka ZŠ. (prospech nie horší ako „dobrý“ z jednotlivých predmetov a bez zníženej známky zo správania.)

                  Po splnení kritérií vydá riaditeľka školy rozhodnutie o prijatí. Prihlášku do športovej triedy si môžete osobne vyzdvihnúť v kancelárii riaditeľky školy.

                  Prihlášky je potrebné doručiť na adresu školy do 15.mája 2020. Prihlásení žiaci budú písomne pozvaní na talentové skúšky, ktoré sa budú konať  28.5.2020.

       

       

      Dokumenty :

      1. Usmernenie MŠ SR - športove triedy.pdf