• Dokumenty

     • Ak chcete vedieť viac . . .

     •  

               V školskom roku pravidelne otvárame športovú triedu s rozšírenou TSV pre žiakov 5. ročníka základnej školy so zameraním na  atletiku, gymnastiku, frolbal,  hokejbal, volejbal,  športové hry a pohybové hry

                  Zriadenie triedy sa riadi § 103 - 106 z. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                  Športová trieda je určená pre športovo talentovaných žiakov, v ktorej je systematická športová príprava súčasťou vyučovania. Činnosť v danej triede je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre konkrétne športové odvetvie a zvyšovanie ich športovej výkonnosti.

                  Do športovej triedy sa prijímajú žiaci 4. ročníka po overení špeciálnych zručností, schopností a nadania.

                  V športových triedach sa vyučuje podľa upraveného učebného plánu základnej školy. Predmet športová príprava sa vyučuje podľa osobitných učebných osnov.  So žiakmi pracuje kvalifikovaný učiteľ športovej prípravy.

      Čo čaká žiaka športovej triedy :

      • všestranná príprava v rámci športovej prípravy,
      • upravený rozvrh hodín so zameraním na športovú prípravu v rozsahu 2 + 3 hodiny týždenne,
      • získanie špeciálnych zručností, kompenzačné cvičenia a posilňovanie svalov,
      •  rovnaký počet hodín vyučovania anglického jazyka v porovnaní s klasickou triedou,
      • starostlivosť o zdravý vývin žiakov – školský mliečny a ovocný program,
      • prezentácia výsledkov a aktivít na web stránke školy,

      Podmienky pre prijatie do športovej triedy  :

      1. Úspešné zvládnutie testov na overenie špeciálnych zručností, schopností a nadania.
      2. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.
      3. Prihláška a súhlas rodičov o zaradením žiaka do športovej triedy.
      4. Dobrý prospech v I. polroku 4.ročníka ZŠ. (prospech nie horší ako „dobrý“ z jednotlivých predmetov a bez zníženej známky zo správania.)

                  Po splnení kritérií vydá riaditeľka školy rozhodnutie o prijatí. Prihlášku do športovej triedy si môžete po sprístupnení vypísať na webovej stránke školy.

                  Prihlásení žiaci budú pozvaní na talentové skúšky.

       

       

      Dokumenty :

      1. Usmernenie MŠ SR - športove triedy.pdf

       

       

   • Kontakt

    • ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda
    • Riaditeľka : +421 917 927 561, riaditel@zscmsl.sk
    • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
     06401 Stará Ľubovňa
     Slovakia
    • IČO 42088917
    • DIČ 2022878055
    • http://zscmsl.edupage.org/
    • zástupca riaditeľky +421 915 673 741, zastupca@zscmsl.sk
    • Zástupkyňa MŠ: +421 911 874 004, zastupcams@zscmsl.sk
    • Vedúca jedálne: +421 910 672 303, kuchyna@zscmsl.sk
    • Sekretariát: 052 23 884 01, sekretariat@zscmsl.sk
   • Prihlásenie