• O projekte

     • „Šikovné ruky – lepšia budúcnosť“

     • Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradie bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Šikovné ruky – lepšia budúcnosť“ v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.


      Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I807-222-13 bola podpísaná dňa 18.09.2019. Zmluva bola zverejnená na centrálnom registri zmlúv, s účinnosťou od 03.10.2019. Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 5 mesiacov.

      Realizácia   01.02.2020 - 01.06.2020

      Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov ZŠ formou zriadenia polytechnickej učebne. Miestom realizácie projektu je plneorganizovaná ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda na Štúrovej ulici 3 v Starej Ľubovni. Hlavnou aktivitou je obstaranie technického vybavenia učebne (mobilné pracoviská pre učiteľa a 16 žiakov určené na prácu s kovom a drevom, kovové skrine, stoličky, učebné a didaktické pomôcky) a stavebné práce potrebné na stavebnú úpravu priestorov. Vedľajšími aktivitami sú zabezpečenie riadenia a informovania projektu.


      Realizácia projektu zabezpečí zároveň predpoklady pre inkluzívne vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a vytvorí podmienky pre celoživotné vzdelávanie.


      Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu – 100 249,77 EUR.
      Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 95 237,28 EUR.


      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

                           

   • Kontakt

    • ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda
    • Riaditeľka : +421 917 927 561, riaditel@zscmsl.sk
    • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
     06401 Stará Ľubovňa
     Slovakia
    • IČO 42088917
    • DIČ 2022878055
    • http://zscmsl.edupage.org/
    • zástupca riaditeľky +421 915 673 741, zastupca@zscmsl.sk
    • Zástupkyňa MŠ: +421 911 874 004, zastupcams@zscmsl.sk
    • Vedúca jedálne: +421 910 672 303, kuchyna@zscmsl.sk
    • Sekretariát: 052 23 884 01, sekretariat@zscmsl.sk
   • Prihlásenie