• Školský špeciálny pedagóg

     • Nadpis

     • Mgr. Ing. Martina  PAVLINSKÁ

      Konzultačná činnosť pre rodičov a žiakov je každý pracovný deň od 8:00 hod. do 15:00 hod.

      V prípade potreby ma kontaktujte na tel.č. 0904 904 723.

       Kto je školský špeciálny pedagóg?

      Ako školský špeciálny pedagóg pomáham riešiť problémy a poskytujem špeciálno-pedagogický servis žiakom so (ŠVVP – špeciálnymi vychovno-vzdelávacími potrebami): individuálne integrovaným žiakom, žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia, správania, s ťažkosťami v učení, s narušenou komunikačnou schopnosťou, zmyslovo a telesne postihnutým žiakom, tiež žiakom s mentálnym postihnutím. Škola aktívne spolupracuje s viacerými psychológmi a špeciálnymi pedagógmi (poradenskými zariadeniami), odbornými lekármi a terapeutmi.

      Čo je náplň mojej práce?

      V mojej náplni sú aj pozorovacie hodiny - počas priamej vyučovacej činnosti, pozorovanie žiakov so ŠVVP v rôznych situáciách (účasť na rôznych akciách školy), konzultácie a spolupráca s rodičmi, s pedagogicko-psychologickou poradňou, so špeciálno-pedagogickou poradňou, s riaditeľom školy, zástupcami školy, výchovnou poradkyňou, konzultácie s jednotlivými vyučujúcimi, triednymi učiteľmi, asistentmi učiteľa, konzultácie s vychovávateľkami.

      Ako  pracuje školský špeciálny pedagóg?

      • individuálne – v učebni školského špeciálneho pedagóga

      Individuálna špeciálnopedagogická reedukácia je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, to znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: technika čítania, porozumenie čítaného textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravo-ľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.,

      • individuálne priamo na vyučovacej hodine
      • skupinovo

      Ak výsledky Vášho dieťaťa v škole nezodpovedajú spoločne vynaloženej námahe aj keď sa každodenne s dieťaťom pripravujete na vyučovanie, ak máte pocit, že sa niečo deje, je vhodné osloviť školského špeciálneho pedagóga.

      Som tu pre všetky deti, rodičov, pedagógov, ktorí potrebujú moju radu, pomoc.