Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Monika Maníková Funkčné inovačné vzdelávanie 0 60
Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie druhej atestácie 0
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 0
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 0
Špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky 60
PhDr. Eva Hriňová Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie druhej atestácie 0 30
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Funkčné vzdelávanie 0
Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 15
Mária Kapitančíková Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot v materskej škole 7 50
Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie prvej atestácie 0
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Obsahová reforma v materskej škole 10
Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 0
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 0
Funkčné vzdelávanie 0
Mgr. Ján Barlík Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 25
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0
Olympijská výchova v základných a stredných školách 0
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 0
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 0
Anna Borbélyová Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot v materskej škole 7 37
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
PaedDr. Lenka Daňková Rigorózna skúška 60 60
Mgr. Michaela Fábová Obsluha interaktívnej tabule 12 48
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 0
Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 0
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie prvej atestácie 0
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
PaedDr. Viktória Gladišová Kvalifikačné vzdelávanie na vyučovanie predmetu Geografia 36 96
Rigorózna skúška 60
Ing. Rastislav Chobor Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8 36
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
PaedDr. Helena Choborová, PhD. Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 71
Kompetentnosť v interaktívych technológiách 0
Rigorózna skúška 60
Rozvoj grafomotorických, čiteteľských a kongitívnych zručností u detí v predškolkom a školskom veku 0
Podpora čiteteľskej gramotnosti žiakov základnej školy 0
Práca s infomáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 3
Interaktívna komunikácia vo výučbe 0
Ing. Blažena Kormaníková Obsluha interaktívnej tabule 12 34
Duchovný rozmer katolíckeho učiteľa 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Ing. Jana Mézešová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 8
Bc.Mária Muchová Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot v materskej škole 7 37
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Mgr. Jakub Novák Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie prvej atestácie 0 91
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 0
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálného vdelávania 0
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Obsluha interaktívnej tabule 0
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 7
Jazyková skúška - angický jazyk 60
Mgr. Lucia Palšová Jazyková skúška - angický jazyk 60 60
Mgr. Anetta Repková Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 15 30
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Zuzana Šimová PowerPoint v edukačnom procese 15 30
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Mgr. Karol Špes Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 15 30
Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie prvej atestácie 0
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 0
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 7
Mgr. Jana Vančová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5 30
Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie prvej atestácie 0
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Mária Židová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 8


© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Fotogaléria