Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Monika Maníková Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie druhej atestácie 0 60
Špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky 60
Funkčné inovačné vzdelávanie 0
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 0
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 0
PhDr. Eva Hriňová Funkčné vzdelávanie 0 0
Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie druhej atestácie 0
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 0
Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 0
Mária Kapitančíková Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25 50
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie prvej atestácie 0
Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot v materskej škole 7
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 0
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 0
Obsahová reforma v materskej škole 10
Funkčné vzdelávanie 0
Mgr. Ján Barlík Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0 25
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 0
Olympijská výchova v základných a stredných školách 0
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 0
PaedDr. Lenka Daňková Rigorózna skúška 60 60
Mgr. Jaroslava Dronzeková Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 60
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Mgr. Michaela Fábová Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie prvej atestácie 0 48
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 0
Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 0
PaedDr. Viktória Gladišová Kvalifikačné vzdelávanie na vyučovanie predmetu Geografia 36 36
Rigorózna skúška 0
Ing. Rastislav Chobor Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 36
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
PaedDr. Helena Choborová, PhD. Kompetentnosť v interaktívych technológiách 0 71
Rozvoj grafomotorických, čiteteľských a kongitívnych zručností u detí v predškolkom a školskom veku 0
Podpora čiteteľskej gramotnosti žiakov základnej školy 0
Práca s infomáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 3
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Rigorózna skúška 60
Interaktívna komunikácia vo výučbe 0
Ing. Blažena Kormaníková Duchovný rozmer katolíckeho učiteľa 15 34
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Ing. Jana Mézešová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 8
Bc.Mária Muchová Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15 37
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot v materskej škole 7
Mgr. Jakub Novák Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie prvej atestácie 0 91
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 0
Obsluha interaktívnej tabule 0
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálného vdelávania 0
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 7
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Jazyková skúška - angický jazyk 60
Mgr. Lucia Palšová Jazyková skúška - angický jazyk 60 60
Mgr. Anetta Repková Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 15 30
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Viera Sipková Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálného vdelávania 0 0
Rigorózna skúška 0
Finančná gramotnosť do škôl 0
Mgr. Karol Špes Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 7 30
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 0
Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 15
Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie prvej atestácie 0
Mgr. Jana Vančová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5 30
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie prvej atestácie 0


© aScAgenda 2021.0.1269 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.06.2021