Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Michaela Fábová E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14 48
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 0
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 0
Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie prvej atestácie 0
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Mária Kapitančíková Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot v materskej škole 7 50
Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25
Obsahová reforma v materskej škole 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 0
Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie prvej atestácie 0
Funkčné vzdelávanie 0
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 0
Mgr. Karol Špes Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 7 30
Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 15
Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie prvej atestácie 0
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 0
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Ján Barlík Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 25
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 0
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 0
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0
Olympijská výchova v základných a stredných školách 0
PaedDr. Lenka Daňková Rigorózna skúška 0 0
Mgr. Jaroslava Dronzeková Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 60
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
PaedDr. Viktória Gladišová Rigorózna skúška 0 36
Kvalifikačné vzdelávanie na vyučovanie predmetu Geografia 36
PhDr. Eva Hriňová Funkčné vzdelávanie 0 0
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 0
Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie druhej atestácie 0
Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 0
Ing. Blažena Kormaníková Duchovný rozmer katolíckeho učiteľa 15 34
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Ing. Monika Maníková Funkčné inovačné vzdelávanie 0 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 0
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 0
Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie druhej atestácie 0
Špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky 60
Ing. Jana Mézešová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 8
Bc.Mária Muchová Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 37
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot v materskej škole 7
Mgr. Lucia Palšová Jazyková skúška - angický jazyk 60 60
Mgr. Anetta Repková Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 15 30
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Viera Sipková Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálného vdelávania 0 0
Rigorózna skúška 0
Finančná gramotnosť do škôl 0
Mgr. Mária Šidlovská Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 8
Mgr. Jana Vančová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 30
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5
Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie prvej atestácie 0


© aScAgenda 2022.0.1312 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2021