Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Monika Maníková Funkčné inovačné vzdelávanie 0 60
Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie druhej atestácie 0
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 0
Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 0
Špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky 60
PhDr. Eva Hriňová Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie druhej atestácie 0 0
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 0
Funkčné vzdelávanie 0
Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 0
Mária Kapitančíková Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot v materskej škole 7 50
Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie prvej atestácie 0
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Obsahová reforma v materskej škole 10
Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 0
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 0
Funkčné vzdelávanie 0
Mgr. Ján Barlík Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 25
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0
Olympijská výchova v základných a stredných školách 0
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 0
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 0
Anna Borbélyová Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot v materskej škole 7 37
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
PaedDr. Lenka Daňková Rigorózna skúška 60 120
Jazyková skúška - angický jazyk 60
Mgr. Michaela Fábová Obsluha interaktívnej tabule 12 48
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 0
Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 0
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie prvej atestácie 0
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
PaedDr. Viktória Gladišová Kvalifikačné vzdelávanie na vyučovanie predmetu Geografia 36 96
Rigorózna skúška 60
Ing. Rastislav Chobor Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8 36
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
PaedDr. Helena Choborová, PhD. Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 71
Kompetentnosť v interaktívych technológiách 0
Rigorózna skúška 60
Rozvoj grafomotorických, čiteteľských a kongitívnych zručností u detí v predškolkom a školskom veku 0
Podpora čiteteľskej gramotnosti žiakov základnej školy 0
Práca s infomáciami, komunikácia a riziká v prostredí internetu 3
Interaktívna komunikácia vo výučbe 0
Ing. Blažena Kormaníková Obsluha interaktívnej tabule 12 34
Duchovný rozmer katolíckeho učiteľa 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Ing. Jana Mézešová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 8
Bc.Mária Muchová Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot v materskej škole 7 37
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Mgr. Jakub Novák Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie prvej atestácie 0 91
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 0
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálného vdelávania 0
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Obsluha interaktívnej tabule 0
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 7
Jazyková skúška - angický jazyk 60
Mgr. Lucia Palšová Jazyková skúška - angický jazyk 60 60
Mgr. Anetta Repková Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 15 30
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Zuzana Šimová PowerPoint v edukačnom procese 15 30
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Mgr. Karol Špes Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 15 30
Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie prvej atestácie 0
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 0
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 7
Mgr. Jana Vančová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5 30
Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie prvej atestácie 0
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Mária Židová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 8


© aScAgenda 2019.0.1139 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018

Fotogaléria