Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Angličtina hravo a tvorivo AHT
Biológia BIO
Čítanie s porozumením CIT
Dejepis DEJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Katolícke náboženstvo KNB
Matematika MAT
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Programovanie PRO
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie sociálnych zručností RSO
Rozvoj zručností ROZ
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Športová príprava ŠPP
Technika TEH
Telesná a športová výchova TSV
Varenie VRE
Vlastiveda VLA
Výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2022.0.1312 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2021