Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Angličtina hravo a tvorivo AHT
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry CVS
Čítanie s porozumením CIT
Dejepis DEJ
Dopravná výchova DOV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Katolícke náboženstvo KNB
Konverzácia z anglického jazyka KAJ
Laboratórne cvičenia z chémie LCC
Matematika MAT
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Projektové vyučovanie PRV
Prvouka PVO
Rozvoj zručností ROZ
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Športová príprava ŠPP
Technika TEH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Varenie VRE
Vlastiveda VLA
Výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Fotogaléria