Navigácia

O našej škole Patróni školy Duchovný život Dokumenty Rada školy Demografický vývoj školy

 

   História školy sa začala písať 1. septembra 1991.

           Hlavná profilácia školy

1.Katolícke náboženstvo od 1. ročníka ( 2 hodiny týždenne)

2.Anglický jazyk od 1. ročníka

3.Druhý cudzí jazyk od 6.ročníka

4.Rozšírené vyučovanie  anglického jazyka, matematiky a informatiky  na 2.stupni

5.Triedy s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy – športové triedy zamerané na futbal, florbal,  hokejbal a atletiku

 

        Škola ponúka:

1. Výchovu a vzdelávanie v kresťanskom duchu

2. Mladý dynamický kolektív učiteľov a vychovávateľov, ktorí sa nebojí výziev

3. Rodinnú atmosféru založenú na vzťahoch medzi deťmi, učiteľmi a rodičmi

4. Elektronická komunikácia s rodičmi

5. Pokojné školské prostredie

6. Oplotený areál, celé vyučovanie v jednej budove, ktorá je uzamknutá počas vyučovania

7. Integráciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

8. Pomoc asistentov učiteľa pre žiakov

9. Pomoc inkluzívneho tímu, ktorý tvorí školský špeciálny pedagóg,  školský psychológ a asistenti učiteľa

10. Plná kvalifikovanosť učiteľov

11. Zážitkové učenie formou množstva školských projektov

12. Zapájanie sa do rozvojových projektov, predmetových olympiád, jazykových, výtvarných a súťaží,

      kde získavame popredné umiestnenia

13. IQ olympiáda, I Bobor, , , ,

14. Práca s nadanými žiakmi, príprava na Testovanie 5, Testovanie 9 a prijímacie skúšky na stredné školy

15. Multimediálne učebne s interaktívnymi tabuľami

16. Tabletová učebňa

17. Internetové WiFi pripojenie v celej škole

18. Nové voliteľné vyučovacie predmety – varenie, konverzácia z anglického jazyka, anglický jazyk

    v praxi, čítanie s porozumením,  . . .

19. Dobré materiálno-technické podmienky, ktoré sa neustále vylepšujú

20. Možnosť pracovať v záujmových krúžkoch

21. Školský klub detí od 645 hod. do 1630 hod. so zaujímavými činnosťami – hravé pečenie,

    návšteva knižnice, exkurzie, športové pohybové aktivity, dramatická výchova, tanečný krúžok

22. Kvalitné stravovanie v školskej jedálni

23. Projekty Školské ovocie, Mlieko pre školy

24. Plavecký kurz pre žiakov 3.ročníka

25. Škola v prírode pre žiakov 4.ročníka

26. Plavecký kurz pre žiakov 7.ročníka