Navigácia

O našej škole Patróni školy Duchovný život Dokumenty Rada školy Demografický vývoj školy

 

1. septembra 1991 sa začala písať história základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni.


       Počas svojej existencie škola zmenila adresu a menilo sa aj vedenie školy. Súčasnou riaditeľkou školy je Ing. Monika Maníková.  1. septembra 2009 ku základnej škole pribudla materská škola. Vznikla Základná škola s materskou sv.Cyrila a Metoda.

       Základná škola  1.9.2015 zriadila triedy s rozšírením vyučovaním telesnej a športovej výchovy  zamerané na futbal,  atletiku a kolektívne športy ( frolbal, hokejbal).

          Hlavná profilácia školy

1.Katolícke náboženstvo od 1. ročníka ( 2 hodiny týždenne)

2.Anglický jazyk od 1. ročníka

3.Druhý cudzí jazyk od 6.ročníka

4.Rozšírené vyučovanie  anglického jazyka, matematiky a informatiky  na 2.stupni

5.Triedy s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy – športové triedy zamerané na futbal, florbal,  hokejbal a atletiku

 

        Škola ponúka :

1.Výchovu a vzdelávanie v kresťanskom duchu

2.Mladý dynamický kolektív učiteľov a vychovávateľov, ktorí sa nebojí výziev

3.Rodinnú atmosféru založenú na vzťahoch medzi deťmi, učiteľmi a rodičmi

4.Elektronická komunikácia s rodičmi

5.Pokojné školské prostredie

6.Oplotený areál, celé vyučovanie v jednej budove, ktorá je uzamknutá počas vyučovania

7.Integráciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

8.Pomoc asistentov učiteľa pre žiakov

9.Pomoc inkluzívneho tímu, ktorý tvorí školský špeciálny pedagóg,  školský psychológ a asistenti učiteľa

10.Plná kvalifikovanosť učiteľov

11.Zážitkové učenie formou množstva školských projektov

12.Zapájanie sa do rozvojových projektov, predmetových olympiád, jazykových, výtvarných a súťaží,

    kde získavame popredné umiestnenia

13.IQ olympiáda, I Bobor, , , ,

14.Práca s nadanými žiakmi, príprava na Testovanie 5, Testovanie 9 a prijímacie skúšky na stredné školy

15.Multimediálne učebne s interaktívnymi tabuľami

16.Tabletová učebňa

17.Internetové WiFi pripojenie v celej škole

18.Nové voliteľné vyučovacie predmety – varenie, konverzácia z anglického jazyka, anglický jazyk

    v praxi, čítanie s porozumením,  . . .

19.Dobré materiálno-technické podmienky, ktoré sa neustále vylepšujú

20.Možnosť pracovať v záujmových krúžkoch

21.Školský klub detí od 645 hod. do 1630 hod. so zaujímavými činnosťami – hravé pečenie,

    návšteva knižnice, exkurzie, športové pohybové aktivity, dramatická výchova, tanečný krúžok

22.Kvalitné stravovanie v školskej jedálni

23.Projekty Školské ovocie, Mlieko pre školy

24.Plavecký kurz pre žiakov 3.ročníka

25.Škola v prírode pre žiakov 4.ročníka

26.Plavecký kurz pre žiakov 7.ročníka