Navigácia

     

Pokyny pre stravovanie v školskej jedálni

     S účinnosťou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.09.2012 zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov.

     Podľa §160 ods. 1,2 zákona č.245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa ustanovenia §137 citovaného zákona vzťahujú na cirkevné a súkromné školské zariadenia primerane (§ 137 písm. b) zariadenia školského stravovania).

     V § 140 a § 141 cit. Zákona je výška príspevkov na stravovanie detí a žiakov stanovená vo výške nákladov na nákup potravín pre zriaďovateľov miestnej štátnej správy v školstve a pre zriaďovateľov, ktorými sú obec a samosprávny kraj. Týmto ustanovením nie sú dotknuté cirkevné a súkromné zariadenia školského stravovanie.

   V školskej jedálni stravníci sa stravujú prostredníctvom čipového kľúča, ktorý dostanú pri prihlásení sa na stravu. Ten používajú po celý čas stravovania, v prípade straty musia si zakúpiť nový. Pri trvalom odhlásení zo stravy je nutné čipový kľúč vrátiť.

   Stravné musí byť uhradené do 20. dňa v predchádzajúcom mesiaci prostredníctvom poštovej poukážky, trvalým príkazom, alebo prevodom v peňažnom ústave na účet ŠJ .

 

      Stravné sa uhrádza:    1. bezhotovostne

zadaním trvalého príkazu vo Vašej banke z Vášho účtu na účet školskej jedálne SK8102000000002208369359  kde je potrebné zadať sumu

 

ZŠ: I. stupeň                                          21,00 €

II. stupeň                                               22,20 €

Gymnázium                                           28,40 €

Zamestnanci ZŠ                                    19,80 €          

Zamestnanci CG                                    21.80 € 

Materská škola                                      28,40 €

Platba za obedy trvalým príkazom z osobného účtu je stanovená priemerom na 20pracovných dni. Preplatky        sú poukazované pri ukončení stravovania bezhotovostným prevodom na osobný účet.

Príkaz zadajte vždy do 20. dňa mesiac dopredu.

Variabilný symbol pre trvalý príkaz dostanete osobne alebo telefonicky u vedúcej ŠJ,(súrodencov môžete zadať v jednej sume, ale musíte oznámiť vedúcej ŠJ mená a triedy súrodencov, ktorá Vám pridelí VS).

                                     2.bezhotovostne – internetbanking

- číslo účtu, sumu, VS, splatnosť ako v bode1.,

                                      3. poštovou poukážkou

- ktorú stravník dostane vždy 15. v mesiaci s tým, že úhrada musí byť do 20. v mesiaci. Kontrolu platby vedúca vykonáva cez službu VAKUP. Ak do 30. dňa v mesiaci nebude platba na účte stravník nebude prihlásený na stravu.

      Cena 1 obeda:

                       ZŠ:   I.  stupeň                    0,95 + 0,10 =  1,05 €

                               II. stupeň                    1,01 + 0,10 =  1,11 €

                           Gymnázium                    1,12 + 0,30 =  1.42 €

                      

                       Materská škola: desiata     0,26

                                                obed        0,64

                                                olovrant   0,22

                                                réžia        0,30

                                               --------------------------        

                       Spolu MŠ                        1,42 €

                      

                       Zamestnanci    1,12 + 0,07 = 1,19 €

                      

                       Cena jedla: 2,64 €

 

     Stravník musí sa prihlásiť na stravu 24 hodín vopred. Suma na poukážke predstavuje hodnotu obedov, ktoré stravník má dostať v nasledujúcom mesiaci s odčítaním riadne odhlásených obedov.

Odhlásenie je možné 24 hodín vopred cez prihlasovací terminál, cez internet, najneskôr do 7.30 hod. daného dňa telefonicky na čísle 052 2388402, alebo priamo u vedúcej ŠJ.

V prípade ochorenia je možné odobrať stravu v prvý deň ochorenia do obedára v čase určenom- od 12.00 hod. do 13.30 hod.

Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná alebo vecná náhrada neposkytuje.

V prípade nejasností informujte sa u vedúcej ŠJ.                                                                    

Vedúca ŠJ: Bc. Pristáčová Anna

Fotogaléria