Navigácia

Školský psychológ

 Mgr. Janka LENHARTOVÁ

 

Konzultačná činnosť pre rodičov a žiakov:

                                                                                        utorok od 8:00 hod. do 15:00 hod.

                                                                                        štvrtok od 8:00 hod. do 15:00 hod.

                                                                                        piatok od 8:00 hod. do 11:00 hod.

 

V prípade potreby ma kontaktujte na tel.č. 0915 901 260 .

 

 Náplň práce školského psychológa

Školský psychológ osobne pozná atmosféru školy, jej problémy, osobne pozná členov pedagogického zboru, štýl ich práce a používané metódy, žiaci môžu v prípade potreby okamžite využiť jeho služby a požiadať o radu. Školský psychológ sa vo svojej činnosti zameriava na plnenie tzv. podporných služieb v škole.

Diagnostická - poznáva osobnosť žiaka, jeho schopnosti, osobnostné vlastnosti, identifikuje poruchy správania a učenia a spolu s učiteľmi a ostatnými odborníkmi sa podieľa na ich zmiernení.
Intervenčná - vytvára spolu s učiteľským kolektívom podmienky pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom a spolužiakom, ako aj ku škole a školskému učivu. Rovnako tiež napomáha učiteľom a rodičom spracovávať ich postoje a prežívanie, ktoré sa u nich objavujú v súvislosti s určitými prejavmi správania u detí. Napomáha riešeniu situácie či vzťahu medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi .
Preventívna - pozoruje žiakov v triedach za účelom odhalenia problémových žiakov, prípadne problémových vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, vytvára a realizuje špeciálne programy napomáhajúce zdravému rozvoju osobnosti žiaka .
Poradenská - poskytuje konzultácie rodičom, učiteľom a žiakom, napríklad v oblasti voľby povolania, pomáha pri integrácii žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami do normálneho výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle ich plnej akceptácie.

O psychologické služby školského psychológa môže požiadať:

 • žiak prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo osobne
 • rodič žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa alebo osobne alebo mailom
 • učiteľ osobne kedykoľvek v rámci hodín psychológa na škole

Žiaci neváhajte za mnou prísť, pokiaľ:

 • máte problémy so sústredením
 • máte problémy s učením
 • potrebujete podporu a pomoc pri riešení osobných problémov
 • máte problémy vo vzťahoch so spolužiakmi, s rodičmi či s učiteľom a chceli by ste poradiť, ako vzťahy zlepšiť
 • vás trápi akýkoľvek problém, s ktorým si neviete rady
 • vás trápi tréma, strach zo skúšania
 • sa ocitnete v krízovej životnej situácii alebo v akejkoľvek situácii, v ktorej si neviete dať rady
 • sa rozhodujete o vašom budúcom povolaní a neviete, ktorú školu zvoliť
 • sa potrebujete o niečom porozprávať a ujasniť si niektoré veci a neviete, komu sa zveriť

Rodičia obracajte sa na mňa:

 • pokiaľ ste sa ocitli v ťažkej životnej situácii
 • pri konzultovaní výukových a výchovných problémov Vašich detí
 • ak sa rozhodujete spolu s Vašimi deťmi o voľbe ich budúceho povolania a potrebujete sa uistiť o vhodnosti voľby
 • pri hľadaní riešenia v prípade rovesníckych vzťahových problémov

Pedagógovia môžem s Vami spolupracovať:

 • pri hľadaní cesty vedúcej k zlepšeniu atmosféry v triede
 • k zlepšeniu spolupráce medzi učiteľmi a žiakmi
 • pri riešení výukových a výchovných problémov u žiakov

Psychologická starostlivosť nezahŕňa diagnostiku ani terapiu. Spolupracujeme s CPPPaP ako aj s ďalšími externými poskytovateľmi pedagogicko-psychologických služieb pre žiakov školy.