Navigácia

 

 

Názov projektu:

Spolu to dokážeme v ZŠ s MS Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa

 

Názov operačného programu:

Ľudské zdroje

 

Kód vyzvania a ITMS2014+ kód projektu:

OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

312011J105

 

Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa:

Vzdelávanie

-Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy

-Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

 

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj):

Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Prešovský kraj

 

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu):

01.09.2018  - 31.08.2021

 

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt,  telefón, fax, e-mail, webová stránka):

Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda

Štúrova č. 3, 064 01 Stará ľubovňa

Ing. Monika MANÍKOVÁ

+421 917 927 561

e-mail -  riaditel@zscmsl.sk

Web - https://zscmsl.edupage.org/

 

Ciele projektu:

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť  výsledky a kompetencie detí a žiakov

 

Cieľové skupiny:

Žiaci základnej školy vrátane žiakov so ŠVVP

 

Stručný opis projektu:

 1. Ciele

Činnosť pedagogických asistentov:

- vo výchovno-vzdelávacom procese - spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, uľahčovanie adaptácie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na nové učebné prostredie, dozor počas prestávok, sprevádzanie žiakov mimo triedy, pomáhanie pri príprave učebných pomôcok

- v práci so žiakmi vo voľnočasových aktivitách - priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít, návšteva historických, kultúrnych pamiatok, zabezpečovanie účasti na spoločenských aktivitách, organizovanie spoločenských podujatí s rodičmi

- v spolupráci s rodinou - návšteva rodiny, organizovanie stretnutí a spolupráca s rodičmi, spoznávanie rodinného prostredia, sociálnych pomerov, záujmov rodičov a dieťaťa

Činnosť školského špeciálneho pedagóga:

 • poskytovanie špeciálnopedagogického servisu žiakom so ŠVVP
 • individuálna špeciálnopedagogická starostlivosť a reedukácia žiakov so ŠVVP
 • spolupráca s rodičmi, s pedagogickopsychologickou poradňou, so špeciálno-pedagogickou poradňou, s riaditeľkou školy, zástupcami školy, výchovnou poradkyňou,  konzultácie s vyučujúcimi a triednymi učiteľmi,  vychovávateľkami s školskom klube detí
 • priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami, individuálne konzultácie podľa vopred stanoveného rozvrhu v rozpätí 12 vyučovacie hodiny týždenne
 • podieľanie sa na vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho programu, individuálnych vzdelávacích plánov žiakov so ŠVVP, metodické usmerňovanie rodičov a učiteľov
 • kompletizácia povinnej dokumentácie žiaka – zakladanie, vedenie, triedenie a aktualizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so ŠVVP
 • zhromažďovanie metodických materiálov, zabezpečovanie pomôcok pre prácu so žiakmi so ŠVVP

Činnosť školského psychológa :

 • poskytuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • bude sa aktívne podieľať na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti ZŠ a centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie a iné činnosti podľa náplne
 1. Plánované aktivity
 • činnosť troch pedagogických asistentov učiteľa zameraná na vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovnovzdelávacom procese
 • aktivity na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie žiakov so ŠVVP a ostatnými žiakmi, s ohľadom na žiakov pochádzajúcich z MRK
 • aktivity školského špeciálneho pedagóga zamerané na odborné činnosti v rámci špeciálno-pedagogickej diagnostiky, poradenstva, konzultácie so zákonnými zástupcami žiakov a s pedagogickými zamestnancami školy
 • aktivity školského psychológa zamerané na odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom so zreteľom na výchovu a vzdelávanie

 

Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné plánované aktivity

Publicitu projektu budeme zabezpečovať v zmysle manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014 – 2020)

 • Inzerát o začatí realizácie projektu bude uverejnený v regionálnom denníku a  www.zscmsl.sk
 • Fotodokumentácia a priebežné informácie o realizácii jednotlivých aktivít projektu na www.zscmsl.sk

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore: