Navigácia

Informácia pre šk. rok 2021/2022

 

 

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční  

 

od 8. apríla do 30. apríla 2021 bez osobnej prítomnosti dieťaťa

 

podaním elektronickej prihlášky alebo formulára ( mail, poštou, schránka školy)

 

  1. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od ukončenia zápisu.

 

  1. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

  1. Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne  prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku,  súčasť žiadosti je súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

  1. V prípade, že rodičia nemajú k dispozícii internet,  alebo vytvorenie elektronickej prihlášky je pre nich z akýchkoľvek dôvodov nemožné ponúkame v ojedinelých prípadoch  dňa 16. apríla a 20. apríla 2021 v čase od 15,00 hod. do 17,00 hod. Vyplnenie  prihlášky priamo v škole našim učiteľom.  Je potrebné doniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča. Naďalej platia všetky epidemiologické  opatrenia.

       Ak má riaditeľka k dispozícií všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 15. júna 2021. 

                                                                     

Od 1.1.2021   je zrušený Odklad povinnej školskej dochádzky  !

Ak dieťa po dovŕšení šiestich rokov nedosiahne školskú spôsobilosť môže zákonný zástupca požiadať riaditeľku materskej školy o Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Zákonný zástupca musí ku žiadosti doložiť :

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Po doručení vyššie uvedených dokumentov  riaditeľka školy vydá o tom Rozhodnutie na jeden školský rok.

        

                                                                                                     Ing. Monika Maníková, riaditeľka školy