Navigácia

Podmienky zápisu

 

 

 

 

  • zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

     

  • ak má dieťa špeciálne potreby, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  • je možné uhradiť poplatok na učebné pomôcky vo výške 13 €       

Od 1.2.2021   je Odklad povinnej školskej dochádzky  novelizáciou školského zákona 245/2008 zrušený !

Ak dieťa po dovŕšení šiestich rokov nedosiahne školskú spôsobilosť môže zákonný zástupca požiadať riaditeľku materskej školy o Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Žiadosť si môžete stiahnuť tu :    Žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.docx

Zákonný zástupca musí ku žiadosti doložiť :

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu.

         Po doručení vyššie uvedených dokumentov  riaditeľka školy vydá o tom Rozhodnutie na jeden školský rok.