Navigácia

O projekte

„Šikovné ruky – lepšia budúcnosť“

Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradie bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Šikovné ruky – lepšia budúcnosť“ v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I807-222-13 bola podpísaná dňa 18.09.2019. Zmluva bola zverejnená na centrálnom registri zmlúv, s účinnosťou od 03.10.2019. Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 5 mesiacov.

Realizácia   01.02.2020 - 01.06.2020

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov ZŠ formou zriadenia polytechnickej učebne. Miestom realizácie projektu je plneorganizovaná ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda na Štúrovej ulici 3 v Starej Ľubovni. Hlavnou aktivitou je obstaranie technického vybavenia učebne (mobilné pracoviská pre učiteľa a 16 žiakov určené na prácu s kovom a drevom, kovové skrine, stoličky, učebné a didaktické pomôcky) a stavebné práce potrebné na stavebnú úpravu priestorov. Vedľajšími aktivitami sú zabezpečenie riadenia a informovania projektu.


Realizácia projektu zabezpečí zároveň predpoklady pre inkluzívne vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a vytvorí podmienky pre celoživotné vzdelávanie.


Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu – 100 249,77 EUR.
Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 95 237,28 EUR.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.