Navigácia

 

Škola ponúka :

 1. Výchovu a vzdelávanie v kresťanskom duchu
 2. Mladý dynamický kolektív učiteľov a vychovávateľov, ktorí sa nebojí výziev
 3. Rodinnú atmosféru založenú na vzťahoch medzi deťmi, učiteľmi a rodičmi
 4. Elektronická komunikácia s rodičmi
 5. Pokojné školské prostredie
 6. Oplotený areál, celé vyučovanie v jednej budove, ktorá je uzamknutá počas vyučovania
 7. Integráciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 8. Pomoc asistentov učiteľa pre žiakov
 9. Pomoc inkluzívneho tímu, ktorý tvorí školský špeciálny pedagóg, školský psychológ a asistenti učiteľa
 10. Plná kvalifikovanosť učiteľov
 11. Zážitkové učenie formou množstva školských projektov
 12. Zapájanie sa do rozvojových projektov, predmetových olympiád, jazykových, výtvarných a súťaží, kde získavame popredné umiestnenia
 13. IQ olympiáda, I Bobor, , , ,
 14. Práca s nadanými žiakmi, príprava na Testovanie 5, Testovanie 9 a prijímacie skúšky na stredné školy
 15. Multimediálne učebne s interaktívnymi tabuľami
 16. Tabletová učebňa
 17. Internetové WiFi pripojenie v celej škole
 18. Nové voliteľné vyučovacie predmety – varenie, konverzácia z anglického jazyka, anglický jazyk v praxi, čítanie s porozumením,  . . .
 19. Dobré materiálno-technické podmienky, ktoré sa neustále vylepšujú
 20. Možnosť pracovať v záujmových krúžkoch
 21. Školský klub detí od 645 hod. do 1630 hod. so zaujímavými činnosťami – hravé pečenie, návšteva knižnice, exkurzie, športové pohybové aktivity, dramatická výchova, tanečný krúžok
 22. Kvalitné stravovanie v školskej jedálni
 23. Projekty Školské ovocie, Mlieko pre školy
 24. Plavecký kurz pre žiakov 3.ročníka
 25. Škola v prírode pre žiakov 4.ročníka
 26. Plavecký kurz pre žiakov 7.ročníka                Ing. Monika Maníková,riaditeľka školy

 

Fotogaléria