Navigácia

 

               Škola ponúka :

 • Výchovu a vzdelávanie v kresťanskom duchu
 • Mladý dynamický kolektív učiteľov a vychovávateľov, ktorí sa nebojí výziev
 • Rodinnú atmosféru založenú na vzťahoch medzi deťmi, učiteľmi a rodičmi
 • Elektronická komunikácia s rodičmi
 • Pokojné školské prostredie
 • Oplotený areál, celé vyučovanie v jednej budove, ktorá je uzamknutá počas vyučovania
 • Integráciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Pomoc asistentov učiteľa pre žiakov
 • Pomoc inkluzívneho tímu, ktorý tvorí školský špeciálny pedagóg, školský psychológ a asistenti učiteľa
 • Plná kvalifikovanosť učiteľov
 • Zážitkové učenie formou množstva školských projektov
 • Zapájanie sa do rozvojových projektov, predmetových olympiád, jazykových, výtvarných a súťaží, kde získavame popredné umiestnenia
 • IQ olympiáda, I Bobor, , , ,
 • Práca s nadanými žiakmi, príprava na Testovanie 5, Testovanie 9 a prijímacie skúšky na stredné školy
 • Multimediálne učebne s interaktívnymi tabuľami
 • Tabletová učebňa
 • Internetové WiFi pripojenie v celej škole
 • Nové voliteľné vyučovacie predmety – varenie, konverzácia z anglického jazyka, angličtina hravo a tvorivo, rozvoj zručností,  . . .
 • Dobré materiálno-technické podmienky, ktoré sa neustále vylepšujú
 • Možnosť pracovať v záujmových krúžkoch
 • Školský klub detí od 645 hod. do 1630 hod. so zaujímavými činnosťami – hravé pečenie, návšteva knižnice, exkurzie, športové pohybové aktivity, dramatická výchova, tanečný krúžok
 • Kvalitné stravovanie v školskej jedálni
 • Projekty Školské ovocie, Mlieko pre školy
 • Plavecký kurz pre žiakov 3.ročníka
 • Škola v prírode pre žiakov 4.ročníka
 • Lyžiarský kurz pre žiakov 7.ročníka