Navigácia

Ak chcete vedieť viac . . .

 

Športová trieda - základné informácie

           Zriadenie športovej triedy sa riadi § 103 - 106 z. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní   (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

            Trieda je určená pre športovo talentovaných žiakov, v ktorej je systematická športová príprava súčasťou vyučovania. Činnosť v danej triede je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre konkrétne športové odvetvie a zvyšovanie ich športovej výkonnosti.

            V triede sa vyučuje podľa upraveného učebného plánu základnej školy. Predmet Športová príprava sa ako súčasť výchovno – vzdelávacieho procesu vyučuje podľa osobitných učebných osnov zastúpený kvalifikovaným trénerom a kvalifikovanými učiteľmi telesnej a športovej výchovy školy v súlade so zásadami športového tréningu v priestoroch školy.

Do triedy sa prijímajú žiaci 4. ročníka po overení špeciálnych zručností, schopností a nadania.

            Učebný plán danej triedy je v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Predmet Športová príprava sa vyučuje v rozsahu 4 hodiny týždenne (okrem 2 hodín TEV) v rámci rozvrhu hodín triedy pričom navýšenie hodín na Športovú prípravu je v rámci disponibilných – voliteľných hodín.  So žiakmi pracuje kvalifikovaný tréner a učiteľ Športovej prípravy.

           Kritéria prijímania do športovej triedy  : 

  1. Úspešné zvládnutie talentových skúšok.
  2. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.
  3. Prihláška a súhlas rodičov so zaradením žiaka do športovej triedy.
  4. Dobrý prospech v I. polroku 4.ročníka ZŠ. ( prospech v 4. ročníku nie horší ako "dobrý" z jednotlivých predmetov  a bez zníženej známky zo správania.)
  5. Záujem žiaka o príslušné športové odvetvie.

 

Po splnení kritérií vydá riaditeľka školy rozhodnutie o prijatí. Prihlášku do športovej triedy si môžete osobne vyzdvihnúť v kancelárii riaditeľky školy, prípadne Vám ju pošleme na základe vyžiadania mailom.

 

Dokumenty :

1. Usmernenie MŠ SR - športove triedy.pdf

 

Ďalšie informácie o futbalovom klube: 

Fotogaléria