Navigácia

Pokyny pre rodičov

POKYNY PRE RODIČOV 

  

  •  mesačný poplatok za žiaka v ŠKD je nasledovný:

 

                  - žiak navštevujúci ŠKD                                                                   6,- € / mesiac

 

                  - žiak, ktorý má prerušenú dochádzku do školského klubu detí na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

                  kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným

                  spôsobom                                                                                            0,- € / mesiac

 

  • tento príspevok sa uhrádza  dvakrát ročne :
  1.  do konca októbra daného školského roka (za 1. polrok - mesiace IX. - I.) vo výške 30,- €
  2.  do konca marca daného školského roka (za 2. polrok - mesiace II. - VI.) vo výške 30,- €

 

  • príspevok sa uhrádza iba formou prevodu na účet č. SK06 0200 0000 0040 0112 0053
  • do správy pre prijímateľa napíšte : meno a priezvisko žiaka - za 1. / 2. polrok

     

  • počas činnosti školského klubu detí žiaci nepoužívajú mobil

 

  • dôležité telefónne čísla:   sekretariát školy..........................................  23 88 401

                                                   školská jedáleň ..........................................  23 88 402