Navigácia

Informácie o prestupe

 

          V priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole môže žiak základnej školy na základe písomnej žiadosti zákonného  zástupcu prestúpiť do inej základnej školy ( § 31  zákona č.245/2008 Z.z.)

          O prestupe žiaka rozhoduje v rámci rozhodovania o prijatí riaditeľ základnej školy,  do ktorej sa žiak hlási.

         Ak riaditeľ základnej  školy prijme  žiaka, je povinný bez zbytočného odkladu zaslať kópiu rozhodnutia  o jeho prijatí riaditeľovi základnej školy z ktorej žiak prestupuje. 

          Prestup sa uskutočňuje spravidla k 1 . septembru nového školského roka. V ojedinelých prípadoch (  napr. presťahovanie sa žiaka ) je možný termín aj v priebehu školského roka.

K prestupu je potrebné doložiť :

  1. Žiadosť zákonného zástupcu o prestup
  2. Ak sa jedná o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dokumentáciu príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie ( kópie vyšetrení žiaka )

                                                                                                  Mgr. Michaela Fábová, riaditeľka školy