• Novinky a archív

     • Deň Zeme - 22. apríl
      • Deň Zeme - 22. apríl

       Ôsmaci pri príležitosti Dňa Zeme vymenili počítače a školské lavice za hrable a rýle. Spoločne sme sa pustili do úpravy okolia školy. Tento čas sme využili na zasadenie nášho "pokovidového" stromu - hrušky. Už len počkať na prvú úrodu. Fotografie si pozrite TU.

     • Ekovýchova v materskej škole
      • Ekovýchova v materskej škole

       Deti materskej školy celý týždeň sa zamýšľali a tvorili na podtému ochrana životného prostredia, skrášľovanie prírody a oslava dňa Zeme. Najprv spoznávali čo tvorí živé,  neživé zložky v prírode a ich vzájomné prepojenie. Aký význam má voda, slnko, vzduch pre všetko živé na zemi. Odpad, ktorý najviac škodí našej Zemi, využili na výrobu kvetov, zvierat, dopravných prostriedkov. V ekohrach vytvorili si kútik so živou a neživou prírodou, učili sa triediť odpad do farebných kontajnerov, hmatom skúmali kamene, piesok a hľadali v zemi prvých jarných chrobáčikov. Deň Zeme deti oslávili zberom odpadu okolo školy a jeho vytriedením. Fotografie si pozrite TU.

     • Vzdelávanie žiakov 5., 6. a 7. ročníka
      • Vzdelávanie žiakov 5., 6. a 7. ročníka

       Na základe regionálneho COVID automatu (mapa - kliknite TU) platného od 26. 4. 2021 je okres Stará Ľubovňa v 3. stupni varovania (bordová  farba). Z tohto dôvodu  žiaci 5., 6. a 7. ročníka zostávajú budúci týždeň od 26. 4. do 30. 4. 2021 doma na dištančnom vzdelávaní - len zasielanie nového učiva (nakoľko z personálnych a organizačných dôvodov nie možné zabezpečiť dištančné vzdelávanie v plnom rozsahu). O ďalšom postupe budeme informovať budúci týždeň po zverejnení regionálneho COVID automatu.

     • Návrat žiakov 8. a 9. ročníka do školy
      • Návrat žiakov 8. a 9. ročníka do školy

       V zmysle rozhodnutia ministra školstva č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.4.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie v 8. a 9. ročníku ZŠ s účinnosťou od 19.4.2021.

       Podmienkou nástupu žiaka na prezenčné vyučovanie je predloženie:

       - vyhlásenia o bezinfekčnosti - (8a) žiak a zák. zástupca elektronicky (cez EduPage), alebo odovzdať podpísané pri nástupe do ZŠ

       - výsledku negatívneho testu na COVID žiaka a jedného zo zákonných zástupcov (k nahliadnutiu) každých 7 dní. Alternatívou testu je predloženie výnimky z testovania v zmysle vyhlášky ÚVZ SR č. 132/2021.

       Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného  rozvrhu v prvých dvoch týždňoch formou adaptačného vzdelávania v dennom rozsahu 5 hodín.

        

     • Hudobná rozprávka "O neposlušných baciloch"
      • Hudobná rozprávka "O neposlušných baciloch"

       Vo štvrtok deti materskej školy po obnovení prevádzky čakalo prekvapenie. Zavítal k nám náš dlhoročný kamarát ujo Ľubo so svojim synom a ich novou hudobnou rozprávkou. Hlavnými hrdinami rozprávky boli deti Zuzka a Peťko a neposlušné bacily, kašeľ a horúčka. Obsah rozprávky súvisel s aktuálnym obdobím pandémie, ktoré spoločne s deťmi teraz prežívame. Deti v rozprávke zvíťazili nad bacilmi, dodržiavaním hygienických pravidiel, konzumáciou zdravej vítaminovej stravy a pravidelným pohybom na čerstvom vzduchu. Dúfame, že tak ako deti v rozprávke zvíťazili nad bacilmi, aj my všetci porazíme tento vírus vlastným zodpovedným správaním. Obsah rozprávky predškoláci vyjadrili aj kresbou. Fotografie si pozrite TU.

     • Udalosti Veľkej noci
      • Udalosti Veľkej noci

       Aj deti materskej školy v týždni pred Veľkou nocou si pripomenuli udalosti umučenia a smrť Ježiša Krista prostredníctvom hier, modlitby, piesni. Krížovú cestu nakreslili a jej udalosti prežili prostredníctvom internetu, aktívne sa zapojili do modlitieb a piesni. Do symbolu kríža vložili svoje pôstne skutky. Spoločne si pripravili Ježišovu poslednú večeru a spoznali jej udalosti. Symboly Veľkej noci spoznali kresbou baranka, sviatosti kňazstva a Eucharistie, chlieb, víno a ich premena. Fotografie si pozrite TU.

     • Prevádzka ZŠ od 8.4.2021
      • Prevádzka ZŠ od 8.4.2021

       Riaditeľka školy oznamuje, že na základe rozhodnutia ministra školstva s prihliadnutím na COVID automat a školský semafor od  8.apríla 2021 bude prebiehať vyučovanie na 1.stupni základnej školy bez zmeny, t.j. tak ako pred Veľkonočnými prázdninami.

       Všetky platné nariadenia a epidemiologické  opatrenia ostávajú zachované.

       Prevádzka Školského klubu - pre prihlásených žiakov:

       - ráno  od 645 hod.

       - popoludní od 1130 do 1600 hod.

       Prevádzka školskej jedálne - všetci žiaci sú prihlásení na stravu. V prípade, že žiak vo štvrtok 08.04.2021 nenastúpi do školy, rodič je povinný ho zo stravy odhlásiť.

       Zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do školy predložiť:

       • Negatívny test jedného rodiča nie starší ako 7 dní
       • Vyhlásenie o bezinfekčnosti (žiaci neboli prítomní v škole viac ako tri dni)
       • Čestné  prehlásenie č.1  za obidvoch rodičov, že musia pracovať prezenčne, nie z domu (akceptujeme aj potvrdenie od zamestnávateľa) 11c 
       • Čestné prehlásenie č.2 ostatné prípady  11a

       Žiaci 2.stupňa - vyučovanie bude prebiehať dištančne.

     • Prevádzka MŠ od 8.4.2021
      • Prevádzka MŠ od 8.4.2021

       Riaditeľka školy oznamuje, že na základe rozhodnutia ministra školstva s prihliadnutím na COVID automat a školský semafora od  8.apríla 2021 bude prebiehať prevádzka v materskej škole bez zmeny, t.j. tak ako pred Veľkonočnými prázdninami.

       Všetky platné nariadenia a epidemiologické  opatrenia ostávajú zachované.

        

       Zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do materskej školy predložiť :

       • Negatívny test jedného rodiča nie starší ako 7 dní
       • Vyhlásenie o bezinfekčnosti (deti neboli prítomné v MŠ viac ako tri dni)
       • Čestné  prehlásenie č.1  za obidvoch rodičov, že musia pracovať prezenčne, nie z domu ( akceptujeme aj potvrdenie od zamestnávateľa) 11c
       • Čestné prehlásenie č.2 ostatné prípady 11a

        

     • Riaditeľské voľno v ZŠ
      • Riaditeľské voľno v ZŠ

       Riaditeľka  ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda , Štúrova č. 3 v Starej Ľubovni  v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom základnej školy na deň  7. apríla 2021 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - Sviatok katolíckych učiteľov.  

            Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí pri ZŠ s MŠ sv. Cyrila  Metoda v Starej Ľubovni. 

            Vo vyučovaní sa bude pokračovať  8. apríla 2021 ( štvrtok).

        

     • Prerušená prevádzka v MŠ
      • Prerušená prevádzka v MŠ

       Riaditeľka  ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda , Štúrova č. 3 v Starej Ľubovni  v súlade s vyhláškou  č. 306/2008 Z.z. o materskej škole prerušuje prevádzku materskej školy na dni:

       1. apríla 2021,  6.apríla 2021 ( štvrtok, utorok) z prevádzkových dôvodov 

       7. apríla 2021 (streda )organizačných dôvodov - Sviatok katolíckych učiteľov.  

       Prevádzka materskej školy bude obnovená  8. apríla 2021. ( štvrtok)