• Novinky a archív

   • Najnovšie

    Novinky

    • Oznam - testovanie deviatakov T9-2023 ❗
     • Oznam - testovanie deviatakov T9-2023 ❗

     • 27. 2. 2023
     • Vážení rodičia, zamestnanci, milí žiaci,

      Na základe § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční externé testovanie žiakov deviateho ročníka základných škôl, ktorého sa môžu zúčastniť aj žiaci podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. 

      Tohtoročné testovanie deviatakov T9-2023 sa uskutoční v riadnom termíne 22. marca 2023 (streda) z predmetov matematika (MAT), slovenský jazyk a literatúra (SJL). Testovanie je určené všetkým žiakom 9. ročníka základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      Cieľom testovania je poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, ktorý napomôže pri skvalitňovaní vzdelávania, objektívne porovnať výkony jednotlivých žiakov a poskytnúť im tak informáciu o ich výkone v testoch z jednotlivých predmetov, na základe výsledku v testovaní môže byť žiak prijatý na strednú školu bez prijímacej skúšky, ak túto možnosť zaradí riaditeľ strednej školy do podmienok prijímacieho konania v súlade s § 65 ods. 5 školského zákona.

      V súvislosti s blížiacim sa termínom testovania žiaci absolvujú cvičné testovanie v priestoroch školy s dodržaním reálneho harmonogramu testovania a nácvikom zápisu odpovedí do odpoveďových hárkov z predmetov  matematika a slovenský jazyk  dňa 1.3.2023.

      Základné informácie, špecifikáciu testov a harmonogram nájdete na stránke:

      https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2022-2023

     • O Proglase a s Proglasom...

     • 25. 2. 2023
     • V súvislosti s našou školskou slávnosťou na sviatok Sv. Cyrila a Metoda – patrónov Európy, ktorý sme oslávili 14. februára 2023 slávnostnou sv. omšou, sme snažili aj počas vyučovania v tento deň obohatiť svoje poznanie o informácie o týchto našich svätých patrónoch, ktorí priniesli na naše územie nielen vieru a písmo (hlaholiku), zaviedli staroslovienčinu ako nový liturgický jazyk, preložili Bibliu – Božie Slovo do tohto jazyka, ale podporili aj rozvoj kultúry  u našich predkov. Toto dedičstvo sme si pripomenuli aj tým, že v tento deň sme sa učili oblečení  v tradičných ľudových  krojoch alebo v odevoch s folklórnymi prvkami.

      Počas tohto týždňa sme si aj na hodinách slovenského jazyka rozprávali o PROGLASE – Predslove k svätému Evanjeliu, ktorý vytvorili sv. Konštantín-Cyril v staroslovienčine. Proglas sa považuje zároveň prvú slovanskú báseň zapísanú vstaroslovienčine novým písmom – hlaholikou. A s PROGLASOM v pôvodnom prevedení  sme na týchto hodinách aj pracovali. Snažili sme sa niektoré verše z neho prepísať z hlaholiky do latinky. Hoci to nebolo najľahšie, veľmi sa nám to páčilo. Uvedomili sme si pri tom, aký je jazyk pre národ dôležitý, aké vzácne sú slová na vyjadrenie myšlienok, i to, aké potrebné je Božie Slovo, ktorému môžeme rozumieť a ktorému porozumeli aj naši predkovia vďaka Cyrilovi a Metodovi.

    • DÔLEŽITÝ OZNAM PRE STRAVNÍKOV ŠJ!
     • DÔLEŽITÝ OZNAM PRE STRAVNÍKOV ŠJ!

     • 22. 2. 2023
     • Vzhľadom k vysokej chorobnosti zamestnancov ŠJ bude v dňoch 23. 2. a 24. 2. 2023 (štvrtok a piatok) školská kuchyňa variť a podávať stravu len deťom MŠ a žiakom prvého stupňa základnej školy. 

      Žiaci druhého stupňa, študenti gymnázia a rovnako aj všetci dospelí stravníci zamestnanci nebudú mať v týchto dňoch možnosť obedovať v škole.

      Prosíme Vás všetkých o porozumenie a trpezlivosť.

      S pozdravom,

      vedenie školy

    • Valentínsky ples žiakov 8.A a 8.B triedy_2023
     • Valentínsky ples žiakov 8.A a 8.B triedy_2023

     • 22. 2. 2023
     • Rozjasnené tváre, elegantné šaty a kravaty, skvelá hudba a veľa tanca - to všetko bolo súčasťou plesu, na ktorom sa stretli žiaci a učitelia našej základnej školy. Pripravený bol pestrý program, ktorý kombinoval zábavu s umeleckým zážitkom. Okrem zaujímavého programu bol k dispozícii aj fotokút, ktorý bol veľkým hitom.

      Veríme, že všetci návštevníci si užili pekný večer a odniesli si z neho nezabudnuteľné zážitky. 👍☺

    • Krajské kolo Olympiády z nemeckého jazyka
     • Krajské kolo Olympiády z nemeckého jazyka

     • 20. 2. 2023
     • Dňa 15.2. 2023 sa na ABC CVČ v Presové uskutočnilo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku (ONEJ).

      Našu školu reprezentovala Ema Gajdošová, žiačka VII.A triedy, ktorá sa umiestnila na 6. mieste v krajskom kole ONEJ, ktorá v súťaži ukázala svoje vynikajúce vedomosti a zručnosti. :-)

       

      Eme srdečne blahoželáme a ďakujeme jej za účasť!

       

     • OKRESNÚ SÚŤAŽ Amatérskej fotografie 2023 - AMFO, ktorej uzávierka súťažných prác je do 10. MARCA 2023

     • 19. 2. 2023
     • Dobrý deň, posielame Vám bližšie informácie a podmienky, pre tohtoročnú OKRESNÚ SÚŤAŽ Amatérskej fotografie 2023 - AMFO, ktorej uzávierka súťažných prác je do 10. MARCA 2023

      Propozície nájdete v prílohe a na našej webovej stránke: PROPOZICIE_AMFO-okres_2023.docx​​​​​​​

      Vytlačené súťažné fotografie doručte najneskôr do: 10. marca 2023 na adresu: Ľubovnianske osvetové stredisko

      Námestie generála Štefánika 5064 01 Stará Ľubovňa

      Oblálku označte prosím heslom: AMFO 2023

      Viac info: 0907113757

   • Kontakt

    • ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda
    • Riaditeľka : +421 917 927 561, riaditel@zscmsl.sk
    • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
     06401 Stará Ľubovňa
     Slovakia
    • IČO 42088917
    • DIČ 2022878055
    • http://zscmsl.edupage.org/
    • zástupca riaditeľky +421 915 673 741, zastupca@zscmsl.sk
    • Zástupkyňa MŠ: +421 911 874 004, zastupcams@zscmsl.sk
    • Vedúca jedálne: +421 910 672 303, kuchyna@zscmsl.sk
    • Sekretariát: 052 23 884 01, sekretariat@zscmsl.sk
   • Prihlásenie