• Novinky a archív

      • Dôležitá informácia

       Vážení rodičia!

       Zajtra  4. 11. 2021  sa uskutočnia voľby zástupcov rodičov do  R A D Y  Š K O L Y.  

       Voľby budú prebiehať v MŠ aj v ZŠ.

       V základnej škole môžete hlasovať od 7. 50 - 16. 00 hod.

       V materskej škole môžete hlasovať pri rannom vstupe s dieťaťom. 

       Účasť rodičov na voľbách je povinná.

       Voľby budú prebiehať v tomto režime:

       1.  Rodič sa zapíše  do prezenčnej listiny
       2.  Prevezme si hlasovací lístok
       3.  Zakrúžkuje  kandidáta/ kandidátov  (za MŠ jedného / za ZŠ troch)
       4.  Hlasovací lístok hodí do hlasovacej urny

       Kandidáti do rady školy za MŠ – rodičia  - Hlasuje sa v materskej škole

       Ing. Marťák Martin

       MUDr. Nemergutová Mária

       Ščurková Daniela

       Ing. Špesová Tamara

       Rodičia detí z MŠ vyberajú a krúžkujú jedného kandidáta.

        

       Kandidáti do rady školy za ZŠ - rodičia - Hlasuje sa v základnej škole

       Ing. Dubjel Martin

       MUDr. Kmečová Barbora

       Senko Michal

       MVDr. Zentková Zuzana

       Mgr. Živčáková Zuzana

       Rodičia žiakov ZŠ vyberajú a krúžkujú troch kandidátov.

        

        

        

     • Prevencia šikanovania na našej škole: NEBOJ SA HOVORIŤ.
      • Prevencia šikanovania na našej škole: NEBOJ SA HOVORIŤ.

       Dlhodobo sa snažíme, aby bolo prostredie našej školy bezpečným miestom pre všetkých. Sme presvedčení, že pre rozvoj osobnosti našich žiakov je nevyhnutné, aby v škole panovala priaznivá sociálna atmosféra, zdravé vzťahy. Náš prístup k prevencii šikanovania je metodicky ukotvený v smernici o prevencii šikanovania na školách, s ktorou sú oboznámení všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy.

       V stredu 27. 10. 2021 sa uskutočnili triednické hodiny s názvom: NEBOJ SA HOVORIŤ. Boli zamerané na zisťovanie sociálnej klímy v triedach. Triedni učitelia v spolupráci s koordinátorom prevencie pripravili prezentácie, aktivity a dotazníky, ktorých podstatou bolo zisťovanie atmosféry v jednotlivých kolektívoch. Žiaci mali možnosť nahlas pomenovať pozitíva, ale aj problémy či nedostatky.

       Deviataci sa v tento deň  venovali téme: ZDRAVÁ VÝŽIVA A POHYB. Na besedu sme si pozvali Mgr. Gabriela Timočka, osobného trénera GM training a profesora na CGSM v Starej Ľubovni.


       Uvedomujeme si však, že s rôznymi formami násilia, nielen so šikanou, sa môžete stretávať aj mimo prostredia školy, cez prázdniny či v čase, kedy sa v škole nestretávame osobne. Preto v tomto príspevku nájdete dva dokumenty, v ktorých môžete aj Vy, žiaci našej školy, ale aj Vy, rodičia, nájsť kontaktné údaje na rôzne linky pomoci pre deti aj dospelých a tiež leták z projektu Detstvo bez násilia. Prostredníctvom nich je možné hľadať pomoc v zložitých životných situáciách.

     • Milión detí na svete sa modlí ruženec
      • Milión detí na svete sa modlí ruženec

       V pondelok, 18. 10. 2021, sme sa zapojili do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Jej cieľom je modliť sa za mier a jednotu vo svete a povzbudiť deti, aby v ťažkých časoch dôverovali Bohu a našli v ňom oporu a stálosť.

       Tento rok stojí v centre sv. Jozef, a preto tohtoročná kampaň smerovala deti modliť sa „spoločne s Máriou a pod ochranou sv. Jozefa“.

       Ruženec sa modlili žiaci a študenti cez rozhlas. Prvý, druhý a piaty desiatok sa premodlievali žiaci zo 6. A. Tretí desiatok sme sa pomodlili v rôznych jazykoch- starosloviensky, poľsky, anglicky, rómsky, nemecky, chorvátsky, taliansky, španielsky, rusky a gréckokatolícky Raduj sa. Štvrtý desiatok nám spestrili prváci vyspievaním tajomstva "ktorého si Panna obetovala".

       Nech mier a jednota vo svete sa začína zjednotením sa na našej škole- jednotou v triedach, v našich pracovniach, jednotou našich sŕdc.

      • Detský štafetový kros – postupové kolo

       Dňa 18.10.2021 sme sa zúčastnili atletických pretekov organizovaných Slovenským atletickým zväzom. Detský štafetový kros sa konal v Prešove. Zúčastnilo sa ho 9 družstiev. Náš školský atletický klub reprezentovali tri družstvá, jedno za mladšiu kategóriu a dve za staršiu kategóriu. Obe kategórie  pretekali štafetovou formou 4 x 600 m,  v kombinácii : chlapec – dievča – chlapec – dievča. Postupová bola len staršia kategória.

       Naši mladí atléti dosiahli úžasné výsledky, všetky tri družstvá získali pódiové umiestnenie, hoci postup na celoslovenské finále nám ušlo o „chlp“. Pretekári boli odmenení  osobným diplomom a vecnými cenami.

       Dosiahnuté výsledky:

       Mladšia kategória: 1. miesto (Marťák Timon 3.A, Kosturková Karin 3.A, Andrejka Matej 3.B, 

       Tokarčíková Klára 3.A)

       Staršia kategória: A  - 2. miesto  ( Smoleň Ján 5.B , Kormaníková  Michaela 6.B,  Štellmach Juraj

       5.A,    Špesová Rebeka 5.A )

       - 3. miesto  ( Gyori Radovan 6.B , Pekárová Hudáková Miriam 5.B,  

                                  Kasperkevič  Šimon 6.A,  Zentková Simona 6.B )

       Všetkým naším atlétom srdečne gratulujeme a ďakujeme za pekné umiestnenie a reprezentáciu školy.

      • Farebný misijný týždeň

       Súčasťou Misijného farebného týždňa bude modlitba „Milión detí sa modlí ruženec“ v pondelok počas druhej hodiny. Od utorka do piatku bude zbierka na misijnú činnosť. Za príspevok na misie vo výške 1 euro a viac, ťa čaká sladká odmena. Zbierka bude prebiehať v priestore vchodu do školy. Už teraz Ti zo srdca ďakujeme.

     • Súťaž - iBobor
      • Súťaž - iBobor

       6.októbra sa uskutočnilo tréningové kolo informatickej súťaže iBobor. Do tohto kola sa prihlásilo 36 žiakov našej školy.  Žiaci si mohli v domácom prostredí vyskúšať  ako súťažiť, spôsob prihlásenia, prácu s testami, zadanie odpovede, ...

       Čo je iBobor?

       Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

       Súťažné kategórie  pre ZŠ

       • Drobci: 2.-3. ročník ZŠ,
       • Bobríci: 4.-5. ročník ZŠ,
       • Benjamíni: 6.-7. ročník ZŠ
       • Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ

        

       Hlavná súťaž sa uskutoční v dňoch 8. – 12. novembra 2021 a bude prebiehať v našej školskej učebni informatiky.  Prihlásení žiaci do tréningového kola budú automaticky zaradení do hlavnej súťaže.  Ďalší záujemcovia sa môžu prihlásiť  u Ing. Maníkovej do 23.10.2021.

      • Vážení rodičia.

       Prosíme záujemcov, ktorí majú záujem byť súčasťou poradného a kontrolného orgánu školy -  RADY ŠKOLY, aby nás kontaktovali mailom, telefonicky, osobne.

       Záujemcov zahrnieme do kandidátnej listiny. V mesiaci október budú prebiehať voľby rodičov do RADY ŠKOLY.

       Kontakt:  riaditel@zscmsl.sk, 0917 927 561

        

      • Vyzdvihnutie samotestov na Covid19

       Vážení rodičia, 

       Tí z Vás, ktorí pre svoje deti objednali samotesty si ich môžu prísť vyzdvihnúť. 

       V druhom kole distribúcie bude k dispozícií znova 5 ks samotestov. 

        

       Čas distribúcie testov rodičom: 

       Pondelok   11. 10. 2021          13. 00 hod. - 15. 30 hod.

       Utorok       12. 10. 2021          13. 00 hod. - 15. 30 hod.

       Streda       13. 10. 2021          15. 30 hod. - 16. 00 hod. 

       Miesto distribúcie testov: priestory základnej školy

      • Prerušenie prevádzky v MŠ

       Vážení rodičia,

       Z dôvodu počtu chýbajúcich detí presahujúcom 40 % a z dôvodu stúpajúceho počtu akútnych respiračných ochorení, sa po konzultácií s RÚVZ v Starej Ľubovni prerušuje prevádzka výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole.

       Termín prerušenia je od 7. 10. 2021 (štvrtok) do 8. 10. 2021 (piatok). Obnovenie prevádzky MŠ bude 11. 10. 2021(pondelok).

       Pri nástupe detí do MŠ bude potrebné odovzdať písomne alebo zaslať cez edupage stránku školy prehlásenie o bezpríznakovosti.

                                                                                                     Riaditeľstvo ZŠ s MŠ

     • Európsky deň jazykov
      • Európsky deň jazykov

       eduresized_maxresdefault.jpg

       V našej škole sa stalo milou tradíciou každoročne si pripomenúť Európsky deň jazykov, ktorý pripadá na 26. september. Inak tomu nebolo ani tentokrát. Keďže tohto roku vychádzal tento deň na nedeľu a takisto vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu, sme sa rozhodli venovať pozornosť tomuto významnému dňu v priebehu celého týždňa (27.9. - 1.10.), a to formou rôznych aktivít na hodinách slovenského, nemeckého i anglického jazyka. Učitelia so žiakmi robili výzdobu, vyrábali plagáty, zbierali zaujímavosti o jednotlivých európskych jazykoch a krajinách. Žiaci sa zapájali aj pri hádaní jazyka podľa hudobnej ukážky ci pri tipovaní, koľkými jazykmi hovorí ich obľúbená celebrita. V skupinových prácach a tiež pri jazykových kvízoch sa obohatili mnohými novými informáciami. Fotografie z týchto aktivít si pozrite TU.