• Novinky a archív

      • CHCEME KRÁČAŤ DOPREDU

       Vážení rodičia, pomôžte nám kráčať dopredu.

       Darujte nám 2 % z Vašich daní a my ich použijeme na rozvoj našej školy. 

       Tlačivá rozdávame žiakom.

       Tiež je možné vyplniť tlačivo elektronicky na našej webovej stránke v časti 2 %.

      • Testovanie 9

       Vážení rodičia, pedagogický zbor, milí žiaci, tohtoročné testovanie deviatakov sa uskutoční v riadnom termíne 6. apríla 2022 (streda) z predmetov matematika (MAT), slovenský jazyka literatúra (SJL). Náhradný termín pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nebudú môcť zúčastniť riadneho termínu je 21. a 22. apríl 2022 (štvrtok, piatok) v krajských mestách. Testovanie je určené všetkým žiakom 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl, poskytnúť školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.Základné informácie, špecifikáciu testov a harmonogram nájdete na stránke:

       https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2021-2022

       Testy z minulých rokov si môžete vyskúšať na stránke: 

       https://monitor9.zones.sk/testy-testovanie9/#testovanie9-testy-2019

     • POSTUPUJEME NA KRAJ :-)
      • POSTUPUJEME NA KRAJ :-)

       Na okresnom kole GEO olympiády, ktorá sa konala dňa 17. 02. 2022 online formou sme mali 9 reprezentantov z našej školy, z toho boli 8 úspešní riešitelia. Žiačka Natália CENIGOVÁ 9.A obsadila 2. miesto spomedzi všetkých súťažiacich v okresnom kole, kategória E (8.,9. roč., gymnázium) a postupuje na KRAJSKÉ KOLO, ... žiačka Zuzana ŠTELLMACHOVÁ 5.B, kategória G (5. roč.) obsadila 1. miesto spomedzi všetkých súťažiacich okresného kola geografickej olympiády.Všetkým srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa úspechov v krajskom kole GEO olympiády !!!

     • Šaliansky Maťko, Jozef Cíger-Hronský
      • Šaliansky Maťko, Jozef Cíger-Hronský

       Dňa 11.2.2022 sa v našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Krásnym prednesom slovenských povestí si postup do okresného kola vybojovali dve recitátorky - Anežka Ščurková (5.A), ktorá bude našu školu zastupovať v 2. kategórii, a Viktória Živčáková (6.A), ktorá nás bude reprezentovať v 3. kategórii. Všetkým zúčastneným ďakujeme a postupujúcim dievčatám blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole.

      • Korčuľovanie ako súčasť TSV a ŠPP

       Žiaci našej školy sa na nedostatok pohybu vo vyučovaní TSV ŠPP sa naozaj nemôžu sťažovať. Súčasťou výučby je aj korčuľovanie, do ktorého sa snažíme zapojiť žiakov každého ročníka. Vo štvrtok 3.2.2022 to boli žiaci 3.B, 6.B, a 8.A triedy. V stredu 9.2.2022 to boli žiaci 4.A, 9.A a 9.B triedy. Tešíme sa, že sme našli pochopenie a podporu pre tento šport u vedenia školy i u rodičov, ktorí postupne žiakom zakupujú korčule na tento účel. Fotografie môžete pozrieť TU.

      • Aktuálne COVID - 19

       Hybridným spôsobom vyučovania sa budú vyučovať:

        

       6.B - do 14. 2. 2022 (vrátane)

       5.A - do 14. 2. 2022 (vrátane)

       6.A - do 15. 2. 2022 (vrátane)

       7.B - do 16. 2. 2022 (vrátane)

        

       Žiaci, ktorí nemajú výnimku z karatnény ostávajú doma.

       Do školy nastupujú žiaci s výnimkou z karantény a bezpríznakoví žiaci.

        

       Prosíme rodičov všetkých žiakov, aby nám  opäť poslali (cez edupage alebo vytlačené):

       - Výnimku z karantény

       - Vyhlásenie o bezpríznakovosti

        

        

      • Máte záujem o doučovanie? Nedali ste nám to vedieť?

        

       Prihlásiť žiaka na doučovanie môžete:

       - Vyplnením ankety (Cez edupage v časti Prihlasovanie - Ankety) Rodič musí byť prihlásený.

       alebo

       Prihlásením sa cez triedneho učiteľa v pondelok 14. 2. 2022

       Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na precvičenie a upevnenie učiva. 

        

       Doučovať budeme predmety:

       Matematika (5. 6. 7. 8. 9.)

       Slovenský jazyk a literatúra (8. 9.)

       Anglický jazyk (5. 6. 7. 8. 9.)

       Všetky predmety podľa potreby (1. 2. 3. 4.)

       Všetky predmety podľa potreby pre žiakov so ŠVVP (1. - 9.)

       (v zátvorkách sú uvedené ročníky)

      • Okienko do ŠKD

       Súčasťou environmentálnej výchovy v ŠKD je okrem iného aj starostlivosť o vtáky v zime.

       Preto deti z ŠKD vyrobili vtáčie búdky z rôzneho materiálu a naplnili ich dobrotami.

      • PROSBA

       Milí rodičia, prosíme Vás,

       zvážte, či je nevyhnutné priviesť Vaše dieťa autom až pred vchod školy.

       Množstvo áut, úzka cesta, realizovaná stavba v blízkosti školy a momentálne aj sneh Vás už možno nejedno ráno obrali o dobrú  náladu.

       Vhodným miestom na vystúpenie detí z auta by mohlo byť miesto pred ypsilónovou križovatkou ešte pred Domom sv. Anny. Od tohto miesta vedie ku škole bezpečný chodník až k dverám školy.

       Vďaka krátkej prechádzke začnú naše deti vyučovanie s čerstvým kyslíkom v krvi a Vy sa k svojim pracovným povinnostiam dostanete skôr a bez zbytočného stresu. 

       Vaše auto, ktoré sa otočí na ypsilonovej križovatke, prispeje k bezpečnejšiemu prostrediu pred našou školou.

       Ďakujeme.

      • Nové prípady ...

       6. A 

       Koniec karantény 2. 2. 

       Nástup do školy 3. 2.

       Karanténa sa týka žiakov bez výnimky z karantény (nezaočkovaní, neprekonaní).

       Nastúpiť môžu žiaci bez príznakov a žiaci, ktorí majú  výsledok PCR - negatívny. Žiaci na výsledky čakajú doma. 

       Trieda sa bude učiť hybridne.

        

       8. A  

       Začiatok karantény 2. 2.

       Koniec karantény 6. 2.

       Nástup do školy 7. 2.

       Karanténa sa týka žiakov bez výnimky z karantény (nezaočkovaní, neprekonaní).

       Nastúpiť môžu žiaci bez príznakov a žiaci, ktorí majú  výsledok PCR - negatívny. Žiaci na výsledky čakajú doma. 

       Trieda sa bude učiť hybridne.

        

       Pozitívni žiaci sa riadia pokynmi svojich lekárov, ktorí ukončujú izoláciu. 

       Prosíme o zhovievavosť a trpezlivosť pri postupnom nastavovaní hybridného učenia.