• Novinky a archív

      • Testovanie 9

      • Vážení rodičia, pedagogický zbor, milí žiaci, tohtoročné testovanie deviatakov sa uskutoční v riadnom termíne 6. apríla 2022 (streda) z predmetov matematika (MAT), slovenský jazyka literatúra (SJL). Náhradný termín pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nebudú môcť zúčastniť riadneho termínu je 21. a 22. apríl 2022 (štvrtok, piatok) v krajských mestách. Testovanie je určené všetkým žiakom 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl, poskytnúť školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.Základné informácie, špecifikáciu testov a harmonogram nájdete na stránke:

       https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2021-2022

       Testy z minulých rokov si môžete vyskúšať na stránke: 

       https://monitor9.zones.sk/testy-testovanie9/#testovanie9-testy-2019

     • POSTUPUJEME NA KRAJ :-)
      • POSTUPUJEME NA KRAJ :-)

      • Na okresnom kole GEO olympiády, ktorá sa konala dňa 17. 02. 2022 online formou sme mali 9 reprezentantov z našej školy, z toho boli 8 úspešní riešitelia. Žiačka Natália CENIGOVÁ 9.A obsadila 2. miesto spomedzi všetkých súťažiacich v okresnom kole, kategória E (8.,9. roč., gymnázium) a postupuje na KRAJSKÉ KOLO, ... žiačka Zuzana ŠTELLMACHOVÁ 5.B, kategória G (5. roč.) obsadila 1. miesto spomedzi všetkých súťažiacich okresného kola geografickej olympiády.Všetkým srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa úspechov v krajskom kole GEO olympiády !!!

      • KARNEVAL v MŠ

      • Na karneval je to tak,

       v škôlke sa nám zjavil drak!

       Za ním prišiel vojak s Frozen,

       princezné i mačičky,

       kde sú naši maličkí?!...

       Spoznáte ich?

     • Šaliansky Maťko, Jozef Cíger-Hronský
      • Šaliansky Maťko, Jozef Cíger-Hronský

      • Dňa 11.2.2022 sa v našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Krásnym prednesom slovenských povestí si postup do okresného kola vybojovali dve recitátorky - Anežka Ščurková (5.A), ktorá bude našu školu zastupovať v 2. kategórii, a Viktória Živčáková (6.A), ktorá nás bude reprezentovať v 3. kategórii. Všetkým zúčastneným ďakujeme a postupujúcim dievčatám blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole.

     • Súťaž v stavaní snehuliaka
      • Súťaž v stavaní snehuliaka

      • Naši žiaci 6.A a 6.B triedy sa zapojili do súťaže, ktorú organizuje CVČ do koncafebruára. Pri stavaní snehuliaka sa prejavili ich manuálne zručnosti a kreativita. O tom ako dopadla súťaž Vás budeme informovať. S pozdravom snehuliakov tím 6.A a 6.B triedy.

      • Korčuľovanie ako súčasť TSV a ŠPP

      • Žiaci našej školy sa na nedostatok pohybu vo vyučovaní TSV ŠPP sa naozaj nemôžu sťažovať. Súčasťou výučby je aj korčuľovanie, do ktorého sa snažíme zapojiť žiakov každého ročníka. Vo štvrtok 3.2.2022 to boli žiaci 3.B, 6.B, a 8.A triedy. V stredu 9.2.2022 to boli žiaci 4.A, 9.A a 9.B triedy. Tešíme sa, že sme našli pochopenie a podporu pre tento šport u vedenia školy i u rodičov, ktorí postupne žiakom zakupujú korčule na tento účel. Fotografie môžete pozrieť TU.

      • Aktuálne COVID - 19

      • Hybridným spôsobom vyučovania sa budú vyučovať:

        

       6.B - do 14. 2. 2022 (vrátane)

       5.A - do 14. 2. 2022 (vrátane)

       6.A - do 15. 2. 2022 (vrátane)

       7.B - do 16. 2. 2022 (vrátane)

        

       Žiaci, ktorí nemajú výnimku z karatnény ostávajú doma.

       Do školy nastupujú žiaci s výnimkou z karantény a bezpríznakoví žiaci.

        

       Prosíme rodičov všetkých žiakov, aby nám  opäť poslali (cez edupage alebo vytlačené):

       - Výnimku z karantény

       - Vyhlásenie o bezpríznakovosti

        

        

      • Máte záujem o doučovanie? Nedali ste nám to vedieť?

      •  

       Prihlásiť žiaka na doučovanie môžete:

       - Vyplnením ankety (Cez edupage v časti Prihlasovanie - Ankety) Rodič musí byť prihlásený.

       alebo

       Prihlásením sa cez triedneho učiteľa v pondelok 14. 2. 2022

       Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na precvičenie a upevnenie učiva. 

        

       Doučovať budeme predmety:

       Matematika (5. 6. 7. 8. 9.)

       Slovenský jazyk a literatúra (8. 9.)

       Anglický jazyk (5. 6. 7. 8. 9.)

       Všetky predmety podľa potreby (1. 2. 3. 4.)

       Všetky predmety podľa potreby pre žiakov so ŠVVP (1. - 9.)

       (v zátvorkách sú uvedené ročníky)

      • Okienko do ŠKD

      • Súčasťou environmentálnej výchovy v ŠKD je okrem iného aj starostlivosť o vtáky v zime.

       Preto deti z ŠKD vyrobili vtáčie búdky z rôzneho materiálu a naplnili ich dobrotami.

      • PROSBA

      • Milí rodičia, prosíme Vás,

       zvážte, či je nevyhnutné priviesť Vaše dieťa autom až pred vchod školy.

       Množstvo áut, úzka cesta, realizovaná stavba v blízkosti školy a momentálne aj sneh Vás už možno nejedno ráno obrali o dobrú  náladu.

       Vhodným miestom na vystúpenie detí z auta by mohlo byť miesto pred ypsilónovou križovatkou ešte pred Domom sv. Anny. Od tohto miesta vedie ku škole bezpečný chodník až k dverám školy.

       Vďaka krátkej prechádzke začnú naše deti vyučovanie s čerstvým kyslíkom v krvi a Vy sa k svojim pracovným povinnostiam dostanete skôr a bez zbytočného stresu. 

       Vaše auto, ktoré sa otočí na ypsilonovej križovatke, prispeje k bezpečnejšiemu prostrediu pred našou školou.

       Ďakujeme.

      • Zatvorené od pondelka budú ...

      • 4. trieda MŠ 

       (otvorenie od 8. 2. 2022 pre bezpríznakové deti a deti, ktoré budú mať výsledok PCR - negatívny)

        

       1.A

       (otvorenie od 9. 2. 2022 pre bezpríznakové deti a deti, ktoré budú mať výsledok PCR - negatívny)

       Všetci žiaci 1.A prechádzajú na dištančné učenie. 

      • Nové prípady ...

      • 6. A 

       Koniec karantény 2. 2. 

       Nástup do školy 3. 2.

       Karanténa sa týka žiakov bez výnimky z karantény (nezaočkovaní, neprekonaní).

       Nastúpiť môžu žiaci bez príznakov a žiaci, ktorí majú  výsledok PCR - negatívny. Žiaci na výsledky čakajú doma. 

       Trieda sa bude učiť hybridne.

        

       8. A  

       Začiatok karantény 2. 2.

       Koniec karantény 6. 2.

       Nástup do školy 7. 2.

       Karanténa sa týka žiakov bez výnimky z karantény (nezaočkovaní, neprekonaní).

       Nastúpiť môžu žiaci bez príznakov a žiaci, ktorí majú  výsledok PCR - negatívny. Žiaci na výsledky čakajú doma. 

       Trieda sa bude učiť hybridne.

        

       Pozitívni žiaci sa riadia pokynmi svojich lekárov, ktorí ukončujú izoláciu. 

       Prosíme o zhovievavosť a trpezlivosť pri postupnom nastavovaní hybridného učenia.

      • Nové pozitívne prípady ...

      • vyucovanie_od_31._1._2022.pdf

       Venujte pozornosť tabuľke.

       Dňa 31. 1. 2022 budú v škole prebiehať prevažne triednické hodiny, na ktorých budú učitelia hodnotiť so žiakmi ubehnutý polrok. 

       Od utorka budeme nastavovať hybridné učenie. (Ide o učenie žiakov doma i v škole. Vyučovať budú učitelia, ktorí sú doma alebo v škole.)

       Všetkých prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť. 

       Prosíme rodičov, aby do školy posielali zdravé deti a preukázali sa zajtra vyhlásením o bezpríznakovosti.

        

       Žiaci, ktorí nemajú výnimku z karantény sú nahlásení ako kontakty na RÚVZ. Nastúpia buď po PCR s negatívnym výsledkom, alebo po 5 dňovej karanténe podľa tabuľky - bezpríznakové. 

        

       Žiaci s výnimkou - prekonaní a zaočkovaní majú možnosť vyučovať sa prezenčne.  

      • MŠ - ZIMNÁ OLYMPIADA - 2022

      • Naša škôlka premilá, ZIMNÚ OLYMPIADU spravila.

       Disciplín, tých bolo dosť, všetkým deťom pre radosť.

       Sánkovačka, bobovačka, streľba a či biatlon, nikto nešiel z kola von.

       Každý, kto mal "mokré gate", dostal aj medaile zlaté :)

      • Zatvárame triedy

      • 1.A   karanténa

       od 27. 1. 2022  -   do 31. 1. 2022

       (Vyučujú sa dištančne)

        

       6.B   karanténa

       od 27. 1. 2022  -  do 31. 1. 2022

       Žiaci, ktorí budú mať záujem o PCR, budú objednaní najskôr 31.1. 2022

       Po negatívnom výsledku budú môcť nastúpiť. 

       Žiaci, ktorí nepôjdu na PCR, nesmú mať 24 hodín pred ukončením karatnény žiadne príznaky. 

       (Vyučujú sa dištančne)

        

      • Sánkovačka

      • Tohtoročná zima nám nadelila dostatok snehu a preto sme to využili na pobyt so žiakmi vonku. Dňa 25.1.2022 žiaci 6.B triedy na hodine ŠPP si preverili svoje pohybové schopnosti. Nielen  prváci z 1.A  ale i ostatní účastníci spoločnej sánkovačky sa veľmi dobre zabavili. Akcia mala úspech, určite si to zopakujeme!  Fotografie z akcie nájdete v našej galérii.

     • Netradičná hodina TSV na ľade
      • Netradičná hodina TSV na ľade

      • „Hurá! zakričali deti, keď sme im oznámili, že konečne po dlhom čase sa opäť ideme korčuľovať. V
       piatok 21.01.2022 sme zapojili do korčuľovania triedy 4.A a 4.B. Niektoré deti mali strach, ale pod
       dozorom zvládli základnú techniku korčuľovania aj úplný začiatočníci a tí, čo už mali základy za sebou
       svoju techniku zdokonaľovali. 

      • OTVÁRAME TRIEDY

      • Vážení rodičia, venujte pozornosť tabuľke v ozname.

        

       Očkovaní a žiaci, ktorí covid 19 prekonali v lehote 180 dní, sa považujú za žiakov testovaných, to znamená, že možu prísť do školy po sedemdňovej karanténe.