• Novinky a archív

      • Zatvárame triedy sv. Terezky(1. trieda) a sv. Františka(2. trieda)

      • Vážení rodičia žiakov MŠ.

       Pre výskyt ochorenia Covid 19 zatvárame 1. a 2. triedu MŠ.

       Prosíme rodičov, ktorých sa táto informácia týka, aby sledovali svoj telefón.  V najbižších hodinách ich budeme kontaktovať. 

       Zatvorenie tried bude do 20. 11. 2021

      • Zatvárame 6.A

      • Pre výskyt ochorenia Covid 19 zatvárame triedu 6.A.

       Zatvorenie tried 6.A a 7.A bude trvať do 21. 11. 2021.

       Opätovné otvorenie tried bude 22. 11. 2021.

        

       Prosíme žiakov a rodičov, ktorých sa táto informácia týka, aby sledovali svoje rozvrhy na edupage.

       Od pondelka im začína dištančné vyučovanie.

      • Zatvárame triedu 7.A

      • Vážení rodiči, pre výskyt ochorenia Covid - 19 zatvárame od  12. 11. 2021 - 21. 11. 2021 triedu 7.A

       Prosíme rodičov, ktorých sa táto informácia týka, aby sledovali svoje telefóny a edupage.

       Ďakujeme

     • iBobor – hlavná súťaž
      • iBobor – hlavná súťaž

      • Napriek zhoršujúcej sa epidemiologickej situácií v dňoch 8. až 12. novembra 2021 prebehla celoslovenská informatická súťaž iBobor do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy. 

       Z prihlásených 59 žiakov napokon súťažilo 55 žiakov v jednotlivých kategóriách :

       Kategória  Ročník   Počet žiakov

       DROBEC   3.ročník     22 žiakov

       BOBRÍK     4. a 5. ročník  14 žiakov

       BENJAMÍN 6. a 7. ročník   10 žiakov

       KADET       8. a 9. ročník    9 žiakov

       Po uzavretí výsledkov  budú úspešní riešitelia odmenení. 

       Všetkým súťažiacim blahoželáme!

      • Zatvárame triedu 3. B

      • Vážení rodičia, pre výskyt ochorenia Covid - 19 zatvárame triedu 3.B - ZŠ.

       Zatvorenie trvá od 8. 11. 2021 - 13. 11. 2021

        

       Žiaci tejto triedy prechádzajú od zajtra na dištančnú výučbu. Prosíme rodičov, aby sledovali edupage a žiakom podľa možností umožnili prístup do školského rozvrhu. Výučba bude realizovaná cez zoom.

        

      • Zatvárame 4. triedu MŠ - Sv. Jozef

      • Vzhľadom na výskyt ochorenia Covid - 19 zatvárame 4. triedu - MŠ  - Sv. Jozefa.

       Prosíme rodičov, ktorých sa táto informácia týka, aby sledovali svoj mail.

       Zatvorenie trvá od 8. 11. 2021 - 14. 11. 2021

       Ďakujeme za porozumenie

      • Zatvárame triedu sv. Kataríny v MŠ

      • Vážení rodičia,

       vzhľadom na výskyt pozitívneho prípadu zatvárame triedu 
       sv. Kataríny - 3. trieda.

       Zatvorenie trvá od 6. 11. - 15. 11. 2021 vrátane.

        

       Rodičia, ktorých sa táto informácia týka, prosím, sledujte svoj mail. 

       Správajme sa ostaražito a zodpovedne. Zostaňte zdraví.

        

      • Výsledky volieb do rady školy - rodičia

      • Materská škola

       počet vydaných hlasovacích lístkov 55, počet platných hlasovacích lístkov 54

       ING. Marťák Martin  -   18 hlasov

       Ing. Špesová Tamara  - 14 hlasov

       MUDr. Nemergutová Mária  - 13 hlasov

       Ščurková Daniela  - 8 hlasov

        

       Základná škola

       počet vydaných hlasovacích lístkov 107, počet platných hlasovacích lístkov 106

       MUDr. Kmečová Barbora -  76 hlasov

       Ing. Dubjel Martin – 70 hlasov

       Senko Michal – 63 hlasov

       Mgr. Zuzana Živčáková – 56 hlasov

       MVDr. Zentková Zuzana – 44 hlasov

       Za vašu aktívnu účasť na voľbách vám ĎAKUJEME. Víťazom blahoželáme a oceňujeme iniciatívnu všetkých kandidátov.

      • Volíme ďalej ...

      • Vážení rodičia žiakov základnej školy,

       ak ste sa dnes nemohli dostaviť na voľby do rady školy, ponúkame Vám náhradný termín.

       Zajtra (piatok) od 7. 00 hod. -  8. 00 hod. pred vchodom do základnej školy.

       Tiež počas celého zajtrajšieho dňa v hlavnom vchode základnej školy.

       Hlasovanie bude ukončené o 15. 00 hod.

        

        

        

      • Dôležitá informácia

      • Vážení rodičia!

       Zajtra  4. 11. 2021  sa uskutočnia voľby zástupcov rodičov do  R A D Y  Š K O L Y.  

       Voľby budú prebiehať v MŠ aj v ZŠ.

       V základnej škole môžete hlasovať od 7. 50 - 16. 00 hod.

       V materskej škole môžete hlasovať pri rannom vstupe s dieťaťom. 

       Účasť rodičov na voľbách je povinná.

       Voľby budú prebiehať v tomto režime:

       1.  Rodič sa zapíše  do prezenčnej listiny
       2.  Prevezme si hlasovací lístok
       3.  Zakrúžkuje  kandidáta/ kandidátov  (za MŠ jedného / za ZŠ troch)
       4.  Hlasovací lístok hodí do hlasovacej urny

       Kandidáti do rady školy za MŠ – rodičia  - Hlasuje sa v materskej škole

       Ing. Marťák Martin

       MUDr. Nemergutová Mária

       Ščurková Daniela

       Ing. Špesová Tamara

       Rodičia detí z MŠ vyberajú a krúžkujú jedného kandidáta.

        

       Kandidáti do rady školy za ZŠ - rodičia - Hlasuje sa v základnej škole

       Ing. Dubjel Martin

       MUDr. Kmečová Barbora

       Senko Michal

       MVDr. Zentková Zuzana

       Mgr. Živčáková Zuzana

       Rodičia žiakov ZŠ vyberajú a krúžkujú troch kandidátov.

        

        

        

     • WocaBee na našej škole...
      • WocaBee na našej škole...

      • V októbri sa žiaci našej školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu.

       Jedná sa o tretí ročník súťaže v učení slovíčok cudzieho jazyka, v ktorom medzi sebou

       súperia študenti cudzích jazykov od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na

       Slovensku, ale aj v Českej republike.

       Šampionát prebieha online, v aplikácii na učenie cudzích slovíčok  s názvom WocaBee.

       Celkovo sa do súťaže zapojilo celkovo takmer 60 000 žiakov!

       V našej škole žiaci aktívne využívajú aplikáciu WocaBee, na ktorej trénujú slovíčka v nemeckom ako aj anglickom jazyku.

       V našom okrese sa na 2.mieste umiestnili žiaci našej školy - skupina 7B-2, ktorú vedie p. uč.

       Mézešová. Na 3. mieste sa umiestnila skupina 6A-2, na 5.mieste skupina 5A-1, na 7. mieste

       trieda 8A, na 11. mieste trieda 9A a na 14. mieste trieda 7A /z celkového počtu 29. skupín

       okresu/. Z nemeckého jazyka pod vedením p. uč, Soósa sa umiestnili na 17. mieste - trieda 7.A, na 18. mieste - trieda 7.B

       Ďakujeme im za skvelú reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme!

      • Dôležitá informácia

      • Z dôvodu potvrdeného nového prípadu ochorenia Covid 19 zatvárame do 7. 11. 2021 triedu 7.B. Prosím rodičov a žiakov, ktorých sa toto rozhodnutie týka, aby odsledovali správu zaslanú cez edupage.

      • Dôležitá informácia

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       po dohode s RÚVZ bude od zajtra zatvorená trieda 4. A, 5. B, 8. B z dôvodu výskytu covid ochorenia v týchto triedach. Tieto triedy sa budú od zajtra vyučovať dištančne. Prosíme žiakov, aby sledovali svoj rozvrh na edupage. 

       Opätovné otvorenie tried bude od 8. 11. 2021.

        

       Zároveň oznamujeme všetkým rodičom, že je nevyhnutné zajtra vypísať tlačivo o bezpríznakovosti dieťaťa.

       Bez tohto tlačiva nebudeme môcť dieťa v škole ponechať. Rodičia môžu využiť tlačivo vytlačené, prípadne ho poslať cez edupage.

        

        

      • Šarkaniada v MŠ

      • Naša snaha veru tak, nabrala vždy rýchly spád.

       Nechcel lietať šarkan milý, na rukách sme ho nosili.

       V škôlke čušal ani muk, nasával každučký zvuk.

       Možno chce byť jedným z nás, v škôlke je vždy toľko krás 

     • Prevencia šikanovania na našej škole: NEBOJ SA HOVORIŤ.
      • Prevencia šikanovania na našej škole: NEBOJ SA HOVORIŤ.

      • Dlhodobo sa snažíme, aby bolo prostredie našej školy bezpečným miestom pre všetkých. Sme presvedčení, že pre rozvoj osobnosti našich žiakov je nevyhnutné, aby v škole panovala priaznivá sociálna atmosféra, zdravé vzťahy. Náš prístup k prevencii šikanovania je metodicky ukotvený v smernici o prevencii šikanovania na školách, s ktorou sú oboznámení všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy.

       V stredu 27. 10. 2021 sa uskutočnili triednické hodiny s názvom: NEBOJ SA HOVORIŤ. Boli zamerané na zisťovanie sociálnej klímy v triedach. Triedni učitelia v spolupráci s koordinátorom prevencie pripravili prezentácie, aktivity a dotazníky, ktorých podstatou bolo zisťovanie atmosféry v jednotlivých kolektívoch. Žiaci mali možnosť nahlas pomenovať pozitíva, ale aj problémy či nedostatky.

       Deviataci sa v tento deň  venovali téme: ZDRAVÁ VÝŽIVA A POHYB. Na besedu sme si pozvali Mgr. Gabriela Timočka, osobného trénera GM training a profesora na CGSM v Starej Ľubovni.


       Uvedomujeme si však, že s rôznymi formami násilia, nielen so šikanou, sa môžete stretávať aj mimo prostredia školy, cez prázdniny či v čase, kedy sa v škole nestretávame osobne. Preto v tomto príspevku nájdete dva dokumenty, v ktorých môžete aj Vy, žiaci našej školy, ale aj Vy, rodičia, nájsť kontaktné údaje na rôzne linky pomoci pre deti aj dospelých a tiež leták z projektu Detstvo bez násilia. Prostredníctvom nich je možné hľadať pomoc v zložitých životných situáciách.