• Novinky a archív

      • Plody práce našich rúk

      • Milí žiaci, rodičia, učitelia a priatelia.

        

       Vytvorte jesennú dekoráciu z plodov zeme, doneste ju  do školy na výstavu  PLODY PRÁCE NAŠICH RÚK  dňa 27. 9. 2021 (pondelok).

       Zapojiť sa môže každý:

       žiak s rodičom, skupiny spolužiakov, trieda so svojím učiteľom.

       30. 9. 2021 (štvrtok) budeme počas slávnostného požehnania darov zeme ĎAKOVAŤ Pánu Bohu.

       Na vaše výtvory sa tešíme.

        

      • Informácia pre rodičov detí v MŠ

      • Vážení rodičia, 

       prosíme, aby ste na začiatku každého týždňa dokladali Prehlásenie o bezpríznakovosti Vášho dieťaťa.

       Zároveň Vás prosíme, aby ste hlásili chýbanie Vašich detí triednym učiteľkám. Môžete tak urobiť mailom, telefonicky, sms - správou. Zjednoduší nám to organizovanie a zabezpečovanie chodu Materskej školy. 

      • Výnimky z nosenia respirátora

      • Vážení rodičia žiakov základnej školy.

       Od zajtra (pondelok 20. 9. 2021) sa náš okres stáva červeným okresom v rámci Covid automatu.

       Náš školský semafor je aktuálne oranžový. Máme zatvorenú jednu triedu, v ktorej vyučujeme dištančne. 

       V červenej farbe je povinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri na hromadných podujatiach pre vzdialenosť menšiu než 2 m.

       Chceme Vás informovať o tom, že podľa platných nariadení

       - žiaci v škole a v školskom zariadení,

       - pedagogickí zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

       majú výnimku z nosenia respirátora

        

       Žiaci v škole sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty. (postačuje rúško)

       Prosíme, aby ste svoje deti opäť poučili o zásadách ROR.

       Ak žiak preruší svoju dochádzku do školy na tri a viac dní (vrátane víkendov), rodič musí pri nástupe žiaka do základnej školy predložiť Prehlásenie o bezpríznakovosti. Môže tak urobiť aj cez Edupage. 

       ďakujeme 

        

      • Samotesty sú pripravené na vyzdvihnutie.

      • Vážení rodičia, venujte pozornosť tomuto oznamu.

       Tí z vás, ktorí pre svoje deti objednali samotesty, môžu si ich prísť vyzdvihnúť. 

       Záujem o testy prevýšil očakávania. Zatiaľ sme na každého žiaka, ktorý má testy objednané, dostali 5 ks. 

       Je nevyhnutné, aby po testy do školy prišiel rodič.

        

       Čas distribúcie testov rodičom: 

       Pondelok   20. 9. 2021          13. 00 hod. - 15. 30 hod.

       Utorok        21. 9. 2021          13. 00 hod. - 15. 30 hod.

       Streda        22. 9. 2021          15. 30 hod. - 16. 00 hod. 

       Miesto distribúcie testov:

       priestory základnej školy

        

      • 14. 9. 2021

      • riaditeľské voľno a prerušenie prevádzky

       Vážení rodičia,

       pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka budú mať žiaci základnej školy

       dňa 14. 9. 2021 riaditeľské voľno.

       V tento deň bude prerušená aj prevádzka materskej školy

       Všetci si želáme, aby nás návšteva vzácneho hosťa inšpirovala a posilnila vo viere. 

        

      • Slávnostný začiatok školského roka

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude 2. septembra 2021 o 9:30 pred budovou školy. Po slávnostnej časti pôjdu žiaci prvých ročníkov v sprievode svojich rodičov do tried. Ostatní žiaci pôjdu do tried bez doprovodu rodičov. 

      • Dôležitý oznam pre rodičov žiakov a zamestnancov školy ! ! !

      • Prosíme všetkých rodičov a taktiež aj zamestnancov školy, aby dňa 2.9.2021 neotáčali a neparkovali svoje autá v areáli školy a v jej blízkosti z dôvodu slávnostného otvorenia nového školského roka, ktoré budú prebiehať v areáli školy. Odporúčame preto využiť možnosť parkoviska pri športovej hale alebo na iných parkovacích miestach.

       Ďakujeme! 

        

      • Zisťovanie záujmu o domáce samotesty - do 25.08. 2021 23:50.

      • Milí rodičia,

        

       V súvislosti so začatím nového školského roka 2021/22 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia na školách počas pandémie COVID - 19 sú pre žiakov základných a stredných škôl a špeciálnych škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie. Možnosť antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci - aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Zámerom MšVVaŠ SR je umožniť žiakom základných a stredných škôl a špeciálnych škôl vykonať antigénové samotestovanie v domácom prostredí dvakrát týždenne počas ďalšej nadchádzajúcej vlny pandémie COVID-19. 

        

       Záujem je potrebné nahlásiť na email (zscmslspes@gmail.com) do 25.8.2021 23:50 hod.

        

      • Oznam pre zamestnaných rodičov

      •  

       Oznam pre zamestnaných rodičov detí a žiakov, ktorí dovŕšili 6 rokov veku a nedovŕšili 15 rokov veku.

       Vážení rodičia, ak máte záujem o dotáciu na stravu 1,30 eur/na jeden odstravovaný deň na školský rok  2021/2022, prosíme, aby ste doložili čestné vyhlásenie, že nebude na toto dieťa uplatnený nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa podľa § 52zzj ods. 2 písm. c)/ § 33 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

       Čestné vyhlásenie je potrebné doručiť poštou alebo osobne do 31. 7. 2021. (poštová schránka dočasne umiestnená na vchode do MŠ)

       V prípade, že nám čestné vyhlásenie nebude doručené, budeme to považovať, že nemáte záujem si dotáciu na stravu uplatniť.

        

       V prílohe: Čestné vyhlásenie

        

     • Riaditeľské voľno
      • Riaditeľské voľno

      • Riaditeľka  ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova č. 3 v Starej Ľubovni  v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. (podľa §  150 ods. 5) poskytuje žiakom základnej školy na deň 30. júna 2021 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.  

       Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke školská jedáleň pre žiakov základnej školy a ani školský klub detí pri ZŠ s MŠ sv. Cyrila  Metoda v Starej Ľubovni. 

            Dňa 1.júla 2021 začínajú letné prázdniny. Vyučovanie bude pokračovať 2. septembra 2021 (štvrtok).

        

        

     • Rozlúčka predškolákov
      • Rozlúčka predškolákov

      • Ľavá, pravá, ľavá, pravá, pomaličky kráčam,

       moje líčko ružové malá slza zmáča.

       Posledný krát so škôlkármi zahrám sa a zaspievam,

       mám šesť rokov, škola volá.

       Dovidenia. Odchádzam.

       V pondelok 28.6.2021 znela rozlúčková báseň a pieseň v materskej škole v každej triede. Pýtate sa prečo? Odpoviem vám stručne: predškoláci triedy sv. Jozefa a sv. Kataríny sa lúčili s kamarátmi. Spievali a recitovali o tom, že v septembri ich v materskej škole už nenájdu, lebo budú školáci. Za starostlivosť poďakovali tetám upratovačkám, tetam kuchárkam a pani riaditeľke. Potom v triede ich čakal slávnostne prestretý stôl a nádherná rozlúčková torta, ktorú im dala upiecť pani uč. Židová, ktorá momentálne sa stará o svoje bábätko. Torta bola vynikajúca, neostal ani kúsok do zásoby. V utorok sme sa vybrali na zmrzlinu a v stredu na piknik k rieke Jakubianka. Slniečko sa nás usmievalo, hrialo naše srdiečka aby neboli smutné a pripomenulo nám, že aj keď sa niečo končí, v srdciach nám zostanú krásne spomienky zložené z huncúctiev, vtipných výrokov, nekonečných objatí a každodenných usmevov. Fotografie si pozrite TU.

     • Na slovíčko pán policajt
      • Na slovíčko pán policajt

      • V piatok 25.6.2021 do materskej školy zavítal pán policajt Milan. Vtipným spôsobom prezentoval pravidlá súvisiace s cestnou premávkou. Rozprával deťom aké základné pravidlá majú poznať a dodržiavať ako účastníci cestnej premávky týkajúce sa chodcov, cyklistov, kolobežkárov a korčuliarov. Deti ho zahrnuli množstvom otázok, rozprávali vlastné zážitky, ktoré sa im stali pri bicyklovaní a kolobežkovaní. Ujo Milan ich pochválil za poznatky, ktoré majú v oblasti dopravy, poznali dopravné značky, aké vybavenie má mať bicykel a cyklista, poznali čo je to semafor pre autá, pre chodcov a ktorá farba čo znamená. Fotografie si pozrite TU.

     • Patróni
      • Patróni

      • Na štvrtok 24. júna 2021 si žiaci 9.B pripravili milé podujatie pre prvákov. Na jeho začiatku im dievčatá predviedli cup dance, po ktorom nasledovala rozprávka o Kubkovi a jeho kamarátoch, ktorí hrali futbal. Následne v trojiciach, ktoré pozostávali z dvoch prvákov a jedného deviataka, vypracovali pracovný list nadväzujúci na predchádzajúci text, deviataci si zasúťažili v „koníčkovaní“ a spoluprácu s prvákmi si vyskúšali aj v prihrávaní lopty. Pekné predpoludnie uzavreli naši najstarší a najmladší žiaci tancom a spevom pesničky Ja som žabka... Fotografie si môžete pozrieť kliknutím sem.

     • Keď semafor zabliká
      • Keď semafor zabliká

      • Týždenná podtema, Keď semafor zabliká bola zameraná na dopravu ako celok. Deti poznávali rôzne dopravné prostriedky tie súčasné, ale aj dávnej vojenskej histórie, ktoré videli  priamo pri exkurzii expozície M. Strenku. Spoznávali základné dopravné značky, priamo na vychádzke ulicou, v námetových hrách na dopravu. Predškoláci si vymysleli a nakreslili netradičné žartovné dopravné  značky. Deti zážitkovým učením sa učili ako prechádzať cez ulicu, ako sa správať v autobuse cestou na Ľubovniansky hrad a v role chodca. Ako sa správať v role cyklistu, kolobežkára, policajta realizovali v aktivite, deň na kolesách. Za bezpečnú a disciplinovanú jazdu každy cyklista a kolobežkár dostal detský preukaz cyklistu. Mladšie deti sa priamo stretli s pánom policajtom, videli aké dopravné dopravné prostriedky používajú a čo všetko sa nachádza v policajných vozidlách. Predškoláci si vyrobili čiapku policajta, ktorý riadí dopravu a na otázku, kto by sa chcel stať policajtom, aj keď je to práca veľmi zodpovedná a nebezpečná, pár detských rúk sa prihlásilo. Deti prežili aktívny dopravný týždeň, ktorý v nich zanechal množstvo nádherných zážitkov, radosť, pocit spokojnosti a možno aj nezodpovedané otázky. Fotografie si pozrite TU.

     • Detský letný štafetový kros
      • Detský letný štafetový kros

      • Po  dlhšej dobe sa naši malí atléti opäť zúčastnili športovej súťaže v  Prešove. Súťaž „štafetový kros“  organizoval  slovenský atletický zväz pre deti  v dvoch kategóriách dňa 11.06. 2021. Našu školu reprezentovali tri družstvá (12 žiakov) roč. narodenia 2010 -2012. V konkurencii 10 družstiev  sme získali krásne dve umiestnenia, 2. a 3. miesto. Deti boli ocenené diplomom a vecnými cenami.

       Družstvo A (Kasperkevič Šimon -5.A, Kormaníková Michaela -5.B, Kupec Timothy - 4.B, Zentková Simona – 5.B)  - 2. miesto.

       Družstvo B (Györi Radovan -5.B, Repková Nina- 5.A, Štellmach Juraj -4.B, Janíčková Miriam -5.A) - bez umiestnenia.

       Družstvo C (Andrejka Matej – 2.B, Štellmachová Zuzana - 4.B, Štellmach Matej -2.B,  Pekárová Hudáková Miriam - 4.B)  - 3. miesto.

       Za úspešnú reprezentáciu školy všetkým ďakujeme !!! Fotografie si pozrite TU.