Navigácia

 • MŠ - Dušičkový plamienok

  Zopäli sme naše ručičky,

  modlili sa za všetky dušičky.

 • VYHRALI SME ...ĎAKUJEME

 • Výsledky volieb do rady školy - rodičia

  Materská škola

  počet vydaných hlasovacích lístkov 55, počet platných hlasovacích lístkov 54

  ING. Marťák Martin  -   18 hlasov

  Ing. Špesová Tamara  - 14 hlasov

  MUDr. Nemergutová Mária  - 13 hlasov

  Ščurková Daniela  - 8 hlasov

   

  Základná škola

  počet vydaných hlasovacích lístkov 107, počet platných hlasovacích lístkov 106

  MUDr. Kmečová Barbora -  76 hlasov

  Ing. Dubjel Martin – 70 hlasov

  Senko Michal – 63 hlasov

  Mgr. Zuzana Živčáková – 56 hlasov

  MVDr. Zentková Zuzana – 44 hlasov

  Za vašu aktívnu účasť na voľbách vám ĎAKUJEME. Víťazom blahoželáme a oceňujeme iniciatívnu všetkých kandidátov.

 • Volíme ďalej ...

  Vážení rodičia žiakov základnej školy,

  ak ste sa dnes nemohli dostaviť na voľby do rady školy, ponúkame Vám náhradný termín.

  Zajtra (piatok) od 7. 00 hod. -  8. 00 hod. pred vchodom do základnej školy.

  Tiež počas celého zajtrajšieho dňa v hlavnom vchode základnej školy.

  Hlasovanie bude ukončené o 15. 00 hod.

   

   

   

 • Deň Materských škôl - 4. november

  Dnes nám bolo veselo, tancovať sa "muselo"

  Predškoláci škôlku maľovali,

  mladšie deti jej tortu nachystali.

  To vám bola paráda, hrali sme sa "na hada"

 • Dôležitá informácia

  Vážení rodičia!

  Zajtra  4. 11. 2021  sa uskutočnia voľby zástupcov rodičov do  R A D Y  Š K O L Y.  

  Voľby budú prebiehať v MŠ aj v ZŠ.

  V základnej škole môžete hlasovať od 7. 50 - 16. 00 hod.

  V materskej škole môžete hlasovať pri rannom vstupe s dieťaťom. 

  Účasť rodičov na voľbách je povinná.

  Voľby budú prebiehať v tomto režime:

  1.  Rodič sa zapíše  do prezenčnej listiny
  2.  Prevezme si hlasovací lístok
  3.  Zakrúžkuje  kandidáta/ kandidátov  (za MŠ jedného / za ZŠ troch)
  4.  Hlasovací lístok hodí do hlasovacej urny

  Kandidáti do rady školy za MŠ – rodičia  - Hlasuje sa v materskej škole

  Ing. Marťák Martin

  MUDr. Nemergutová Mária

  Ščurková Daniela

  Ing. Špesová Tamara

  Rodičia detí z MŠ vyberajú a krúžkujú jedného kandidáta.

   

  Kandidáti do rady školy za ZŠ - rodičia - Hlasuje sa v základnej škole

  Ing. Dubjel Martin

  MUDr. Kmečová Barbora

  Senko Michal

  MVDr. Zentková Zuzana

  Mgr. Živčáková Zuzana

  Rodičia žiakov ZŠ vyberajú a krúžkujú troch kandidátov.

   

   

   

 • WocaBee na našej škole...

  WocaBee na našej škole...

  V októbri sa žiaci našej školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu.

  Jedná sa o tretí ročník súťaže v učení slovíčok cudzieho jazyka, v ktorom medzi sebou

  súperia študenti cudzích jazykov od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na

  Slovensku, ale aj v Českej republike.

  Šampionát prebieha online, v aplikácii na učenie cudzích slovíčok  s názvom WocaBee.

  Celkovo sa do súťaže zapojilo celkovo takmer 60 000 žiakov!

  V našej škole žiaci aktívne využívajú aplikáciu WocaBee, na ktorej trénujú slovíčka v nemeckom ako aj anglickom jazyku.

  V našom okrese sa na 2.mieste umiestnili žiaci našej školy - skupina 7B-2, ktorú vedie p. uč.

  Mézešová. Na 3. mieste sa umiestnila skupina 6A-2, na 5.mieste skupina 5A-1, na 7. mieste

  trieda 8A, na 11. mieste trieda 9A a na 14. mieste trieda 7A /z celkového počtu 29. skupín

  okresu/. Z nemeckého jazyka pod vedením p. uč, Soósa sa umiestnili na 17. mieste - trieda 7.A, na 18. mieste - trieda 7.B

  Ďakujeme im za skvelú reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme!

 • Dôležitá informácia

  Z dôvodu potvrdeného nového prípadu ochorenia Covid 19 zatvárame do 7. 11. 2021 triedu 7.B. Prosím rodičov a žiakov, ktorých sa toto rozhodnutie týka, aby odsledovali správu zaslanú cez edupage.

 • Dôležitá informácia

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  po dohode s RÚVZ bude od zajtra zatvorená trieda 4. A, 5. B, 8. B z dôvodu výskytu covid ochorenia v týchto triedach. Tieto triedy sa budú od zajtra vyučovať dištančne. Prosíme žiakov, aby sledovali svoj rozvrh na edupage. 

  Opätovné otvorenie tried bude od 8. 11. 2021.

   

  Zároveň oznamujeme všetkým rodičom, že je nevyhnutné zajtra vypísať tlačivo o bezpríznakovosti dieťaťa.

  Bez tohto tlačiva nebudeme môcť dieťa v škole ponechať. Rodičia môžu využiť tlačivo vytlačené, prípadne ho poslať cez edupage.

   

   

 • Šarkaniada v MŠ

  Naša snaha veru tak, nabrala vždy rýchly spád.

  Nechcel lietať šarkan milý, na rukách sme ho nosili.

  V škôlke čušal ani muk, nasával každučký zvuk.

  Možno chce byť jedným z nás, v škôlke je vždy toľko krás 

 • Prevencia šikanovania na našej škole: NEBOJ SA HOVORIŤ.

  Prevencia šikanovania na našej škole: NEBOJ SA HOVORIŤ.

  Dlhodobo sa snažíme, aby bolo prostredie našej školy bezpečným miestom pre všetkých. Sme presvedčení, že pre rozvoj osobnosti našich žiakov je nevyhnutné, aby v škole panovala priaznivá sociálna atmosféra, zdravé vzťahy. Náš prístup k prevencii šikanovania je metodicky ukotvený v smernici o prevencii šikanovania na školách, s ktorou sú oboznámení všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy.

  V stredu 27. 10. 2021 sa uskutočnili triednické hodiny s názvom: NEBOJ SA HOVORIŤ. Boli zamerané na zisťovanie sociálnej klímy v triedach. Triedni učitelia v spolupráci s koordinátorom prevencie pripravili prezentácie, aktivity a dotazníky, ktorých podstatou bolo zisťovanie atmosféry v jednotlivých kolektívoch. Žiaci mali možnosť nahlas pomenovať pozitíva, ale aj problémy či nedostatky.

  Deviataci sa v tento deň  venovali téme: ZDRAVÁ VÝŽIVA A POHYB. Na besedu sme si pozvali Mgr. Gabriela Timočka, osobného trénera GM training a profesora na CGSM v Starej Ľubovni.


  Uvedomujeme si však, že s rôznymi formami násilia, nielen so šikanou, sa môžete stretávať aj mimo prostredia školy, cez prázdniny či v čase, kedy sa v škole nestretávame osobne. Preto v tomto príspevku nájdete dva dokumenty, v ktorých môžete aj Vy, žiaci našej školy, ale aj Vy, rodičia, nájsť kontaktné údaje na rôzne linky pomoci pre deti aj dospelých a tiež leták z projektu Detstvo bez násilia. Prostredníctvom nich je možné hľadať pomoc v zložitých životných situáciách.

 • MŠ - Našim starkým - hudobný pozdrav

 • Október – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

  Detičky zo SKD si spomenuli na babky a dedkov, ktorí žijú v domove dôchodcov a pripravili im srdiečka pre potešenie. :-) 

 • Misijný týždeň v MŠ

  Ďakujeme Bohu, za všetko čo máme,

  misiami - na chudobné deti nezabúdame.

  Ďakujeme mamka - tato, že ste kúpou čokoládky,

  podporili v Keni kamarátov, kamarátky.

 • Farebný misijný týždeň na našej škole

  Všetci sa tešili z pestrých farieb oblečenia, ktoré ponúka toto obdobie. ... V týždni od 18. do 22. októbra 2021 sa na našej škole uskutočnil "Farebný misijný týždeň" v priebehu ktorého sme si prostrednictvom farieb pripomenuli jednotlivé kontinenty a modlili sa za ne...

 • Milión detí na svete sa modlí ruženec

  Milión detí na svete sa modlí ruženec

  V pondelok, 18. 10. 2021, sme sa zapojili do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Jej cieľom je modliť sa za mier a jednotu vo svete a povzbudiť deti, aby v ťažkých časoch dôverovali Bohu a našli v ňom oporu a stálosť.

  Tento rok stojí v centre sv. Jozef, a preto tohtoročná kampaň smerovala deti modliť sa „spoločne s Máriou a pod ochranou sv. Jozefa“.

  Ruženec sa modlili žiaci a študenti cez rozhlas. Prvý, druhý a piaty desiatok sa premodlievali žiaci zo 6. A. Tretí desiatok sme sa pomodlili v rôznych jazykoch- starosloviensky, poľsky, anglicky, rómsky, nemecky, chorvátsky, taliansky, španielsky, rusky a gréckokatolícky Raduj sa. Štvrtý desiatok nám spestrili prváci vyspievaním tajomstva "ktorého si Panna obetovala".

  Nech mier a jednota vo svete sa začína zjednotením sa na našej škole- jednotou v triedach, v našich pracovniach, jednotou našich sŕdc.

 • Detský štafetový kros – postupové kolo

  Dňa 18.10.2021 sme sa zúčastnili atletických pretekov organizovaných Slovenským atletickým zväzom. Detský štafetový kros sa konal v Prešove. Zúčastnilo sa ho 9 družstiev. Náš školský atletický klub reprezentovali tri družstvá, jedno za mladšiu kategóriu a dve za staršiu kategóriu. Obe kategórie  pretekali štafetovou formou 4 x 600 m,  v kombinácii : chlapec – dievča – chlapec – dievča. Postupová bola len staršia kategória.

  Naši mladí atléti dosiahli úžasné výsledky, všetky tri družstvá získali pódiové umiestnenie, hoci postup na celoslovenské finále nám ušlo o „chlp“. Pretekári boli odmenení  osobným diplomom a vecnými cenami.

  Dosiahnuté výsledky:

  Mladšia kategória: 1. miesto (Marťák Timon 3.A, Kosturková Karin 3.A, Andrejka Matej 3.B, 

  Tokarčíková Klára 3.A)

  Staršia kategória: A  - 2. miesto  ( Smoleň Ján 5.B , Kormaníková  Michaela 6.B,  Štellmach Juraj

  5.A,    Špesová Rebeka 5.A )

  - 3. miesto  ( Gyori Radovan 6.B , Pekárová Hudáková Miriam 5.B,  

                             Kasperkevič  Šimon 6.A,  Zentková Simona 6.B )

  Všetkým naším atlétom srdečne gratulujeme a ďakujeme za pekné umiestnenie a reprezentáciu školy.

 • Jesenné upratovanie v MŠ

  Náš dvor zmenil trávu na listové zlato,

  zobrali sme hrable, vrecia a išli sme nato.....

 • Október - mesiac kybernetickej bezpečnosti

  Október - mesiac kybernetickej bezpečnosti

  "Kybernetické útoky sú v súčasnosti najrýchlejšie rastúcim typom kriminálnej činnosti v globálnom meradle. Podvodníci v kybernetickom priestore dlhodobo zneužívajú dôverčivosť, nevzdelanosť alebo nedbanlivosť používateľov," skonštatovalo centrum. Jednoduchou radou podľa neho je uvažovať skôr než používateľ na niečo klikne.

 • Farebný misijný týždeň

  Súčasťou Misijného farebného týždňa bude modlitba „Milión detí sa modlí ruženec“ v pondelok počas druhej hodiny. Od utorka do piatku bude zbierka na misijnú činnosť. Za príspevok na misie vo výške 1 euro a viac, ťa čaká sladká odmena. Zbierka bude prebiehať v priestore vchodu do školy. Už teraz Ti zo srdca ďakujeme.